en_US

Travel Dictionary English - Finnish

 

Common signs

 

 

Open

AUKI, AVOINNA

Closed

KIINNI / SULJETTU

Entrance

SISÄÄN(KÄYNTI)

Exit

ULOS(KÄYNTI)

Push

TYÖNNÄ

Pull

VEDÄ

Toilet

WC

Men

HERRAT / MIEHET

Women

NAISET

Forbidden

KIELLETTY

Stop

SEIS

 

 

Basics

 

 

Good day 

Hyvää päivää (''HUU-vaa PIGH-vaa'')

Hello (informal) 

Moi (''MOI'') / Hei (''HAY'') / Terve (''TEHR-veh'')

How are you? 

Mitä kuuluu? (''MEE-ta KOO-loo?'')

Fine, thank you. 

Kiitos, hyvää. (''KEE-toss, HUU-vaa'')

What is your name? 

Mikä sinun nimesi on? (''MEE-ka SEE-noon NEE-meh-see ohn?'')

My name is ______ . 

Nimeni on ______ . (''NEE-meh-nee ohn'')

Nice to meet you. 

Hauska tavata. (''HOWS-kah TAH-vah-tah'')

Thank you. 

Kiitos. (''KEE-tohss'')

You're welcome.

 

Ole hyvä. (''OH-lay HUU-va'') /

Ei kestä. (''AY KEHSS-ta'')

Yes 

Kyllä (''KUUL-la'') / Joo (''yoh'')

No

Ei (''ay'')

Excuse me (getting attention) 

Anteeksi (''AHN-tehk-see'')

Excuse me (begging pardon) 

Anteeksi (''AHN-tehk-see'')

I'm sorry

Anteeksi (''AHN-tehk-see'')

Goodbye 

Näkemiin (''NAK-eh-meen.'')

Goodbye (informal)

Hei hei (''HAY-hay'') / Moi moi (''MOI-moi'')

I can't speak Finnish.

En puhu suomea. (''EN POO-hoo SOO-oh-meh-ah'')

Do you speak English? 

Puhutko englantia? (''POO-hoot-koh EHNG-lahn-tee-ah?'')

Is there someone here who speaks English?

 

Puhuuko kukaan täällä englantia?

(''POO-hoo-koh KOO-kahn TAAL-la EHNG-lahn-tee-ah?'')

Help! 

Apua! (''AH-poo-ah!'')

Look out! 

Varo! (''VAH-roh!'')

Good morning. 

Hyvää huomenta. (''HUU-vaa HOO-oh-mehn-tah'')

Good evening. 

Hyvää iltaa. (''HUU-vaa EEL-tah'')

Good night. 

Hyvää yötä. (''HUU-vaa UU-eu-ta'')

Good night. (to sleep) 

Hyvää yötä. (''HUU-vaa UU-eu-ta'')

I don't understand. 

En ymmärrä. (''EN UUM-mar-ra'')

Where is the toilet? 

Missä on vessa? (''MEES-sa ohn VEHS-sah?'')

 

 

Problems

 

 

Leave me alone!

 

Anna minun olla rauhassa!

(''AHN-nah MEE-noon OHL-lah RAU-has-sah'')

Don't touch! 

Älä koske! (''AL-ah KOHSS-keh!'')

I will call the police. 

Kutsun poliisin. (''KOOT-soon POH-lee-sin'') 

Police! 

Poliisi! (''POH-lee-see!'')

Stop! Thief! 

Pysähdy! Varas! (''PUU-sa-duu! VAH-rahs!'')

I need your help. 

Tarvitsen apuasi. (''TAHR-veet-sehn AH-poo-ah-see'') 

It's an emergency. 

Nyt on hätä. (''NUUT ohn HA-ta'')

I'm lost. 

Olen eksynyt. (''OH-lehn EHK-suu-nuut'')

I lost my bag. 

Laukkuni katosi. (''LAUK-koo-nee KAH-toh-see'')

I lost my wallet. 

Lompakkoni katosi. (''LOHM-pahk-koh-nee KAH-toh-see'')

I'm sick. 

Olen kipeä. (''OH-lehn KEE-peh-a'')

I've been injured. 

Olen loukkaantunut. (''OH-lehn LOH-ook-kahn-too-noot'')

I need a doctor. 

Tarvitsen lääkärin. (''TAHR-veet-sehn LAA-ka-reen'')

Can I use your phone?

 

Saanko käyttää puhelintasi?

(''SAAN-koh KA-UU-dAh POO-heh-LIN-tah-sih'')

 

 

Numbers

 

 

yksi (''UUK-see'')

kaksi (''KAHK-see'')

kolme (''KOHL-meh'')

neljä (''NEHL-ya'')

viisi (''VEE-see'')

kuusi (''KOO-see'')

seitsemän (''SAYT-seh-man'')

kahdeksan (''KAHH-dehk-sahn'')

yhdeksän (''UUHH-dehk-san'')

10 

kymmenen (''KUUM-mehn-nehn'')

11 

yksitoista (''UUK-see-tois-tah'')

12 

kaksitoista (''KAHK-see-tois-tah...'')

1x

x-toista

20 

kaksikymmentä (''KAHK-see-KUUM-mehn-ta'')

21 

kaksikymmentäyksi (''KAHK-see-KUUM-mehn-ta-UUK-see'')

2x

kaksikymmentä-x

30 

kolmekymmentä (''KOHL-meh-KUUM-mehn-ta'')

xy

x-kymmentä-y

100 

sata (''SAH-tah'')

200 

kaksisataa (''KAHK-see-SAH-tah'')

300 

kolmesataa (''KOHL-meh-SAH-tah'')

1000 

tuhat (''TOO-haht'')

2000 

kaksi tuhatta (''KAHK-see TOO-haht-tah'')

1,000,000 

miljoona (''MEEL-yoh-nah'')

1,000,000,000 

miljardi (''MEEL-yahr-dee'')

1,000,000,000,000 

biljoona (''BEEL-yoh-nah'')

number _____ (train, bus, etc.) 

numero _____ (''NOO-meh-roh _____'')

half 

puoli (''POO-oh-lee'')

less 

vähemmän (''VA-hehm-man'')

more 

enemmän (''EH-nehm-man'')

 

 

Time

 

 

now 

nyt (''NUUT'')

later 

myöhemmin (''MUU-eu-hehm-meen'')

before 

ennen (''EHN-nehn'')

morning 

aamu (''AH-moo'')

afternoon 

iltapäivä (''EEL-tah-pigh-va'')

evening 

ilta (''EEL-tah'')

night 

yö (''UU-eu'')

 

Clock Time

 

one o'clock AM 

kello yksi aamulla (''KEHL-loh UUK-see AHM-mool-lah'')

two o'clock AM 

kello kaksi aamulla (''KEHL-loh KAHK-see AHM-mool-lah'')

noon 

kello kaksitoista ''or'' keskipäivä (''KEHS-kee-pigh-va'')

one o'clock PM 

kello kolmetoista (''KEHL-loh KOHL-meh-tois-tah'')

two o'clock PM 

kello neljätoista (''KEHL-loh NEHL-ya-tois-tah'')

midnight 

keskiyö (''KEHS-kee-uu-eu'')

 

Duration

 

_____ minute(s) 

_____ minuutti(a) (''MEE-noot-tee-[ah]'')

_____ hour(s) 

_____ tunti(a) (''TOON-tee-[ah]'')

_____ day(s) 

_____ päivä(ä) (''PIGH-va[a]'')

_____ week(s) 

_____ viikko(a) (''VEEK-koh-[ah]'')

_____ month(s) 

_____ kuukausi / kuukautta (''KOO-kow-see / KOO-kowt-tah'')

_____ year(s) 

_____ vuosi / vuotta (''VOO-oh-see / VOO-oh-tah'')

 

Days

 

today 

tänään (''TA-naan'')

yesterday 

eilen (''AY-lehn'')

tomorrow 

huomenna (''HOO-oh-mehn-nah'')

this week 

tällä viikolla (''TAL-la VEE-kohl-lah'')

last week 

viime viikolla (''VEE-meh VEE-kohl-lah'')

next week 

ensi viikolla (''EHN-see VEE-kohl-lah'')

Sunday 

sunnuntai (''SOON-noon-tigh'')

Monday 

maanantai (''MAH-nahn-tigh'')

Tuesday 

tiistai (''TEES-tigh'')

Wednesday 

keskiviikko (''KEHS-kee-veek-koh'')

Thursday 

torstai (''TOHRS-tigh'')

Friday 

perjantai (''PEHR-yahn-tigh'')

Saturday 

lauantai (''LAU-ahn-tigh'')

 

Months

 

January 

tammikuu (''TAHM-mee-koo'')

February 

helmikuu (''HEHL-mee-koo'')

March 

maaliskuu (''MAH-leess-koo'')

April 

huhtikuu (''HOOHH-tee-koo'')

May 

toukokuu (''TOH-koh-koo'')

June 

kesäkuu (''KEH-sa-koo'')

July 

heinäkuu (''HAY-na-koo'')

August 

elokuu (''EH-loh-koo'')

September 

syyskuu (''SUUS-koo'')

October 

lokakuu (''LOH-kah-koo'')

November 

marraskuu (''MAHR-rahss-koo'')

December 

joulukuu (''YOH-loo-koo'')

 

 

Colors

 

 

black 

musta (''MOOS-tah'')

white 

valkoinen (''VAHL-koy-nehn'')

gray 

harmaa (''HAHR-mah'')

red 

punainen (''POO-nigh-nehn'')

blue 

sininen (''SEE-nee-nehn'')

yellow 

keltainen (''KEHL-tigh-nehn'')

green 

vihreä (''VEEHH-reh-a'')

orange 

oranssi (''OH-rahns-see'')

purple 

violetti (''VEE-oh-leht-tee'')

brown 

ruskea (''ROOS-keh-ah'')

pink 

pinkki (''PEENK-kee'')

 

 

Transportation

 

 

Place Names

 

America 

Amerikka (''AH-meh-reek-kah'')

Canada 

Kanada (''KAH-nah-dah'')

Denmark 

Tanska (''TAHN-skah'')

Estonia 

Viro (''VEE-roh'')

Finland 

Suomi (''SOO-oh-mee'')

France 

Ranska (''RAHN-skah'')

Germany 

Saksa (''SAHK-sah'')

Japan 

Japani (''YAH-pah-nee'')

Norway 

Norja (''NOHR-yah'')

Poland 

Puola (''POUOH-la'')

Russia 

Venäjä (''VEHN-a-ya'')

Spain 

Espanja (''EHS-pahn-yah'')

Sweden 

Ruotsi (''ROO-oht-see'')

USA 

USA (''OO-ehss-ah'')

Copenhagen 

Kööpenhamina (''KEU-pehn-hah-mee-nah'')

London 

Lontoo (''LOHN-toh'')

Moscow 

Moskova (''MOS-koh-va'')

Paris 

Pariisi (''PAH-ree-see'')

Saint Petersburg 

Pietari (''PEE-eh-tah-ree'')

Stockholm 

Tukholma (''TOOK-hohl-mah'')

 

Bus and Train

 

How much is a ticket to _____?

 

Paljonko maksaa lippu _____?

(''PAHL-yohn-koh MAHK-sah LEEP-poo _____?'')

One ticket to _____, please.

 

Yksi lippu _____, kiitos.

(''UUK-see LEEP-poo ____, KEE-tohs'')

Where does this train/bus go?

 

Minne tämä juna/bussi menee?

(''MEEN-neh TA-ma YOO-nah/BOOS-see MEH-neh?'')

Where is the train/bus to _____?

 

Missä on _____n juna/bussi?

(''MEES-sa ohn _____n YOO-nah/BOOS-see?'')

Does this train/bus stop in _____?

 

Pysähtyykö tämä juna/bussi _____ssa?

(''PUU-sa-htuu-keu TA-ma YOO-nah/BOOS-see _____ssah?'')

When does the train/bus for _____ leave?

 

Milloin _____n juna/bussi lähtee?

(''MEEL-loin ____n YOO-nah/BOOS-see LA-hteh?'')

When will this train/bus arrive in _____?

 

Milloin tämä juna/bussi saapuu _____?

(''MEEL-loin TA-ma YOO-nah/BOOS-see SAH-poo ____?'')

 

Directions

 

How do I get to _____ ? 

Miten pääsen _____ ? (''MEE-tehn PAA-sehn ____ ?'')

...the train station? 

...juna-asemalle? (''...YOO-nah-ah-seh-mahl-leh?'')

...the bus station? 

...bussiasemalle? (''...BOOS-see-ah-seh-mahl-leh?'')

...the airport? 

...lentokentälle? (''...LEHN-toh-kehn-tal-leh?'')

...downtown? 

...keskustaan? (''...KEHS-koos-tahn?'')

...the youth hostel? 

...retkeilymajaan? (''...REHT-kay-luu-mah-yahn?'')

...the _____ hotel? 

... _____-hotelliin? (''...HOH-tehl-leen?'')

...the American/ Canadian/

    Australian/ British consulate?

 

 

...Yhdysvaltojen/ Kanadan/

Australian/ Brittien konsulaattiin?

(''...UUHH-duus-vahl-toh-yehn/KAH-nah-dahn/

OWS-trah-lee-ahn/BREET-tee-ehn KOHN-soo-laht-teen?'')

Where are there a lot of... 

Missä on paljon... (''MEES-sa ohn PAHL-yohn...'')

...hotels? 

...hotelleja? (''...HOH-tehl-leh-yah?'')

...restaurants? 

...ravintoloita? (''...RAH-veen-toh-loi-tah?'')

...bars? 

...baareja? (''...BAH-reh-yah?'')

...sites to see? 

...nähtävyyksiä? (''...NA-hta-vuuk-see-a?'')

Can you show me on the map? 

Voitko näyttää kartalla? (''VOIT-koh NAUT-ta KAHR-tahl-lah?'')

street 

katu (''KAH-too'')

Turn left. 

Käänny vasemmalle. (''KAN-nuu VAH-seh-mahl-leh'')

Turn right. 

Käänny oikealle. (''KAN-nuu OI-keh-ah-leh'')

left 

vasen (''VAH-sehn'')

right 

oikea (''OI-keh-ah'')

straight ahead 

eteenpäin (''EH-tehn-pighn'')

towards the _____ 

kohti _____ (''KOHH-tee ____'')

past the _____ 

_____n ohi  (''____n OH-hee'')

before the _____ 

ennen _____ (''EH-nehn ____'')

Watch for the _____. 

Varo _____. (''VAH-roh ____'')

intersection 

risteys (''REES-teh-uus'')

north 

pohjoinen (''POHH-yoi-nehn'')

south 

etelä (''EH-teh-la'')

east 

itä (''EE-ta'')

west 

länsi (''LAN-see'')

uphill 

ylämäki (''UU-la-ma-kee'')

downhill 

alamäki (''AH-lah-ma-kee'')

 

Taxi

 

Taxi! 

Taksi! (''TAHK-see!'')

Take me to _____, please. 

_____, kiitos. (''____, KEE-tohss'')

How much does it cost to get to _____?

 

Paljonko maksaa mennä _____?

(''PAHL-yohn-ko MAHK-sah MEHN-na'')

(Take me) there, please. 

Sinne, kiitos. (''SEEN-neh, KEE-tohss'')

 

 

Lodging

 

 

Do you have any rooms available?

 

Onko teillä vapaita huoneita?

(''OHN-koh tail-ah vah-pie-tah hoo-oh-nay-tah?'')

How much is a room for one person/two people? 

Miten paljon olisi huone yhdelle/kahdelle hengelle? 

Does the room come with...

 

Tuleeko huoneen mukana...

(''TOO-leh-koh hoo-oh-nehn moo-kah-nah...'')

...bedsheets? 

...lakanat? (''LAH-kah-nat'')

...a bathroom? 

...kylpyhuone? (''KUUL-puu-hoo-oh-neh'')

...a telephone? 

...puhelin? (''POO-heh-lin'')

...a TV? 

...televisio? (''TEH-leh-vee-see-oh'')

May I see the room first? 

Voinko nähdä huoneen ensin? 

Do you have anything quieter? 

Onko teillä mitään hiljaisempaa? 

...bigger? 

...isompaa? 

...cleaner? 

...puhtaampaa? 

...cheaper? 

...halvempaa? 

OK, I'll take it. 

Otan sen.  

I will stay for _____ night(s). 

Yövyn _____ yötä. 

Can you suggest another hotel? 

Voitteko ehdottaa toista hotellia? 

Do you have a safe? 

Onko teillä turvasäilöä? 

...lockers? 

...turvalokeroita? 

Is breakfast/supper included? 

Kuuluuko aamiainen/illallinen hintaan? 

What time is breakfast/supper? 

Mihin aikaan on aamiainen/illallinen? 

Please clean my room. 

Olkaa hyvä ja siivotkaa huoneeni. 

Can you wake me at _____? 

Voitteko herättää minut kello _____? 

I want to check out. 

Haluaisin kirjautua ulos. 

 

 

Money

 

 

Do you accept

   American/ Australian/ Canadian dollars? 

Hyväksyttekö

Amerikan/ Australian/ Kanadan dollareita? 

Do you accept British pounds? 

Hyväksyttekö Britannian puntia? 

Do you accept credit cards? 

Voinko maksaa luottokortilla? 

Can you change money for me? 

Voiko teillä vaihtaa rahaa? 

Where can I get money changed? 

Missä voin vaihtaa rahaa? 

Can you change a traveler's check for me? 

Voiko teillä vaihtaa matkashekkejä? 

Where can I get a traveler's check changed? 

Missä voin vaihtaa matkashekkejä? 

What is the exchange rate? 

Mikä on vaihtokurssi? 

Where is an automatic teller machine (ATM)? 

Missä on (pankki/raha)-automaatti? 

 

 

Eating

 

 

A table for one person/two people, please. 

Pöytä yhdelle/kahdelle kiitos. 

Can I look at the menu, please? 

Saisinko ruokalistan? 

Can I look in the kitchen? 

Voinko nähdä keittiön? 

Is there a local specialty? 

Onko teillä paikallisia erikoisuuksia? 

I'm a vegetarian. 

Olen kasvissyöjä. 

I don't eat pork. 

En syö sianlihaa. 

I don't eat beef. 

En syö naudanlihaa. 

I only eat kosher food. 

Syön vain kosher-ruokaa. 

Can you make it lite, please?

Voitteko tehdä siitä kevyttä?

fixed-price meal 

päivän ateriaa 

a la carte 

a la carte 

breakfast 

aamiainen 

lunch 

lounas 

supper 

illallinen 

I want _____. 

Saisinko _____. 

I want a dish containing _____. 

Saisinko jotain _____n kanssa. 

chicken 

kana 

beef 

naudanliha 

reindeer 

poro 

fish 

kala 

herring 

silli 

baltic herring 

silakka 

ham 

kinkku 

sausage 

makkara 

cheese 

juusto 

eggs 

munia 

salad 

salaatti 

(fresh) vegetables 

(tuoreita) vihanneksia 

(fresh) fruit 

(tuoreita) hedelmiä 

bread 

leipä 

toast 

paahtoleipä 

noodles 

nuudelit 

rice 

riisi 

beans 

pavut 

May I have a glass of _____? 

Saisinko lasin _____? 

May I have a cup of _____? 

Saisinko kupin _____? 

May I have a bottle of _____? 

Saisinko pullon _____? 

coffee 

kahvia 

tea

teetä 

juice 

mehua 

(bubbly) water 

soodavettä 

water 

vettä 

beer 

olutta 

red/white wine 

puna/valko-viiniä 

May I have some _____? 

Saisinko _____? 

salt 

suolaa 

black pepper 

pippuria 

butter 

voita 

Excuse me, waiter?

(getting attention of server) 

Anteeksi, tarjoilija?

 

I'm finished. 

Olen valmis. 

It was delicious. 

Herkullista. 

Please clear the plates. 

Voitteko tyhjentää pöydän? 

The check, please. 

Lasku, kiitos. 

 

 

Bars

 

 

Do you serve alcohol? 

Myyttekö alkoholia? 

Is there table service? 

Onko teillä pöytiintarjoilua? 

A beer/two beers, please. 

Yksi olut/kaksi olutta kiitos. 

A glass of red/white wine, please. 

Lasi puna/valkoviiniä kiitos. 

A pint, please. 

Yksi tuoppi kiitos. 

A bottle, please. 

Yksi pullo kiitos. 

_____ (hard liquor) and

_____ (mixer), please. 

_____-

_____, kiitos. 

whiskey 

viskiä 

vodka 

vodkaa 

rum 

rommia 

water 

vettä 

club soda 

soodavettä 

tonic water 

tonic-vettä 

orange juice 

appelsiinimehua 

Coke

kolaa 

Do you have any bar snacks? 

Onko teillä pikkupurtavia? 

One more, please. 

Yksi vielä, kiitos. 

Another round, please. 

Toinen kierros, kiitos. 

When is closing time? 

Mihin aikaan suljette? 

 

 

Shopping

 

 

Do you have this in my size? 

Onko teillä tätä minun koossani? 

How much is this? 

Paljonko tämä maksaa? 

That's too expensive. 

Se on liian kallis. 

Would you take _____? 

Miten olisi _____? 

expensive 

kallis 

cheap 

halpa 

I can't afford it. 

Minulla ei ole varaa siihen. 

I don't want it. 

En tahdo sitä. 

You're cheating me. 

Huijaatte minua. 

I'm not interested. 

En ole kiinnostunut. (..)

OK, I'll take it. 

Hyvä, otan sen. 

Can I have a bag? 

Voinko saada muovipussin? 

Do you ship (overseas)? 

Lähetättekö tavaroita myös (ulkomaille)? 

I need... 

Tarvitsen... 

...toothpaste. 

...hammastahnaa. 

...a toothbrush. 

...hammasharjan. 

...tampons. 

...tampooneita. 

...soap. 

...saippuaa. 

...shampoo. 

...shampoota.  

...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen) 

...särkylääkettä. 

...cold medicine. 

...flunssalääkettä. 

...stomach medicine. 

...vatsalääkettä. 

...a razor. 

...partaterän. 

...an umbrella. 

...sateenvarjon. 

...sunblock lotion. 

...aurinkovoidetta. 

...a postcard. 

...postikortin. 

...postage stamps. 

...postimerkkejä. 

...batteries. 

...pattereita. 

...writing paper. 

...kirjepaperia. 

...a pen. 

...kynän. 

...English-language books. 

...englanninkielisiä kirjoja. 

...English-language magazines. 

...englanninkielisiä lehtiä. 

...an English-language newspaper. 

...englanninkielisen sanomalehden. 

...an English-Finnish dictionary. 

...englanti-suomi sanakirjan. 

 

 

Driving

 

 

I want to rent a car. 

Haluaisin vuokrata auton. 

Can I get insurance? 

Voinko saada vakuutuksen? 

stop (on a street sign) 

stop 

one way 

yksisuuntainen 

yield 

antaa tietä / kolmio

no parking 

ei pysäköintiä 

speed limit 

nopeusrajoitus 

gas (petrol) station 

bensa-asema 

petrol 

bensiini 

diesel 

diesel 

 

 

Authority

 

 

I haven't done anything wrong. 

En ole tehnyt mitään väärää. 

It was a misunderstanding. 

Se oli väärinkäsitys. 

Where are you taking me? 

Minne viette minut? 

Am I under arrest? 

Olenko pidätetty? 

I am an American/ Australian/

  British/ Canadian citizen. 

Olen Amerikan/ Australian/

Britannian/ Kanadan kansalainen. 

I want to talk to

   the American/ Australian/ British/

   Canadian embassy/ consulate. 

Haluan puhua

USA:n / Australian/ Britannian/

Kanadan konsulaatin kanssa. 

I want to talk to a lawyer. 

Haluan puhua lakimiehelle.