en_US

Travel Dictionary English - Swedish

 

Basics

 

 

Hello

 

 

 

Hej (''HAY'')

Hejsan (''Haysan'')

Tjena (''Schenah'')

Tja (''Scheh''')

How are you? 

Hur mår du? (''Hoor mor doo?'')

Fine, thank you. 

Tack, jag mår bra. (''Tack, yag moor brah'')

What is your name? 

Vad heter du? (''Vaad HAY-tehr doo'')

My name is ______ . 

Jag heter ______ . (''Yag HAY-tehr'')

Nice to meet you. 

Trevligt att träffa dig  (''TRAYV-leet at TREH-fa day'')

Thank you. 

Tack. (''TACK'')

You're welcome. 

Var så god. (''VAHR saw good'')

How old are you. 

Hur gammal är du? (''Heur gah mal air deu'')

Yes

Ja (''YAH'')

No

Nej (''NAY'')

Maybe

Kanske ('KAN-Share')

Excuse me (getting attention)  

Ursäkta (''Ooshehk-ta'')

Excuse me (begging pardon) 

Förlåt  (''Fur lowt'')

I'm sorry. 

Jag är ledsen.  (''Yaag air lessen'')

Farewell  

Adjö (''A-juuh'')

Goodbye 

Hej då (''Hay doe'')

I can't speak 'Swedish' [well].

 

Jag kan inte tala 'svenska' [så bra].

(''Yaag can eenteh taahla 'svenskah' [sooh brah]'')

Does anyone here speak English?

 

Talar någon engelska här?

(''Tah lar noa gohn ehng ehl ska hair'')

Is there someone here who speaks English?

 

Finns det någon här som talar engelska?

(''Feens day noegon hair som talar engelskah'')

Help! 

Hjälp! (''Yelp'')

Look out! 

Se upp  (''Say oop'')

Good morning

God morgon (''Good Morron'')

Good day

God dag (''Good daag'')

Good afternoon

God eftermiddag (''Good eftermeedag'')

Good evening

God kväll (''Good kvell'')

Good night (to sleep) 

God natt (''Good natt'')

I understand. 

Jag förstår. (''Yag fur stoar'')

I don't understand. 

Jag förstår inte. (''Yag fur stoar ihn ter'')

Where is the toilet? 

Var ligger toaletten? (''Vahr liggeh twa-LETT-en'')

 

 

Relationships

 

 

Who are you here with? 

Vem är du här med? (''Vehm air deu hair meed'')

I am on my own. 

Jag är ensam. (''Yog air ehn sam'')

I am with... 

Jag är här med... (''Yog air hair meed'')

My husband/wife. 

Min man/fru. (''Mihn man/freu'')

My boyfriend/girlfriend. 

Min pojkvän/flickvän. (''Mihn poyk vehn/flihk vehn'')

My friend/friends. 

Min vän/vänner. (''Mihn vehn/veh-nehr'')

 

 

Problems

 

 

Leave me alone. 

Lämna mig ifred (''Lehm-na may ee-frehd'')

Don't touch me! 

Rör mig inte (''Rerr may in-teh'')

I'll call the police. 

Jag ringer polisen (''Yahg reenger poolee-sen'') 

Police! 

Polis! (''Poolees'')

Stop! Thief! 

Stopp! Tjuv! (''Stop! Schoove!'')

I need your help.

 

Jag behöver din hjälp.

(''Yahg behoever deen yelp'') 

It's an emergency. 

Det är ett nödläge. (''Dat ehr ett noedleh-ge'')

I'm lost. 

Jag är vilse. (''Yahg ehr veel-seh'')

I lost my bag.

 

Jag har tappat bort min väska.

(''Yahg haar tapp-att boort meen vess-ka'')

I lost my wallet.

 

Jag har förlorat min plånbok.

(''Yag haar furlooratt meen plohnbook'')

I'm sick. 

Jag är sjuk. (''Yag aer chook'')

I've been injured. 

Jag är skadad. (''Yahg ehr skaadaad'')

I need a doctor.

 

Jag behöver en doktor.

(''Yahg behoever en dock-toor'')

Can I use your phone?

 

Får jag låna din telefon?

(''Fohr yahg lohna deen telle-fohn'')

 

 

Numbers

 

 

En/ett (''en/ett'')

två (''tfoo'')

tre (''trah'')

fyra (''feera'')

fem (''fahm'')

sex (''sax'')

sju (''hore'')

åtta (''otha'')

nio (''neeo'')

10 

tio (''teeo'')

11 

elva (''ahlvaa'')

12 

tolv (''tohlv'')

13 

tretton (''traahtoon'')

14 

fjorton (''fioortoon'')

15 

femton(''famtton'')

16 

sexton (''saxtoon'')

17 

sjutton (''hwootoon'')

18 

arton (''ahrtoon'')

19 

nitton (''neetoon'')

20 

tjugo (''shoogoo'')

21 

tjugoett(''shoogoo ett'')

22 

tjugotvå(''shoogo tfoo'')

23 

tjugotre(''shoogo trah'')

30 

trettio (''thra tee'')

40 

fyrtio (''fur tee'')

50 

femtio (''fam tee'')

60 

sextio (''sax tee'')

70 

sjuttio (''hwoo tee'')

80 

åttio (''oo tee'')

90 

nittio (''nee tee'')

100 

ett hundra(''at hoondrah'')

175 

ett hundra sjuttiofem (''at hoondrah shoo tee fam'')

200 

två hundra(''tfoo hoondrah'')

300 

tre hundra (''trah hoondrah'')

1000 

ett tusen (''at toosan'')

2000 

två tusen (''tfoo toosan'')

3758

 

Tre tusen sju hundra femtioåtta

(''trah toosan hwoo hoondrah famtee otha'')

1,000,000 

En miljon (''Ahn millyoon'')

1,000,000,000 

En miljard (''Ahn millyard'')

1,000,000,000,000 

En biljon (''Ahn billyoon'')

number _____ (train, bus, etc.) 

nummer _____ (''noomer'')

half 

halv/halvt/halva (''hahlv/hahlft/hahlva'')

less 

mindre/mindre än (''meendrah/meendrah ehn'')

more 

mer/mer än (''mehr/mehr ehna'')

 

 

Time

 

 

now 

nu (''noo'')

later 

senare (''seenareh'')

before 

före (''fureh'')

morning 

morgon (''mohrgon'')

afternoon 

eftermiddag (''ehftermeedag'')

evening 

kväll (''kvehll'')

night 

natt (''nat'')

 

Clock Time

 

What time is it? 

Vad är klockan? (''Vahd ahr clockan'')

one o'clock AM 

Klockan 1 (''Clockan ett'')

two o'clock AM 

Klockan 2 (''Clockan tfoo'')

noon 

eftermiddag (''after meedagh'')

one o'clock PM 

Klockan 13  (''Clockan traahtoon'')

two o'clock PM 

Klockan 14 (''Clockan fioortoon'')

midnight 

Midnatt (''Meed nat'')

quarter to _____ 

Kvart i _____(''qvahrt ee'')

 

Duration

 

_____ minute/minutes (ago)

_____ minut/minuter (sedan) (''meenoot/meenootar (sahdahn)'')

_____ hour/hours (ago)

_____ timme/timmar (sedan) (''teemah/teemahr (sahdahn)'')

_____ day/days (ago) 

_____ dag/dagar (sedan) (''daag/daagahr (sahdahn)'')

_____ week/weeks (ago) 

_____ vecka/veckor (sedan) (''vacka/vackor (sahdahn)'')

_____ month/months (ago) 

_____ månad/månader (''moonad/moonadar (sahdahn)'')

_____ year/years (ago)

 _____ år/år (sedan) (''ohr/ohr (sahdahn)'')

 

Days

 

today 

idag (''ee dag'')

tonight 

inatt (''ee nat'')

yesterday 

igår (''ee goor'')

yesternight 

igår natt (''ee goor nat'')

the day before yesterday 

i förrgår (''ee fur goor'')

tomorrow 

imorgon (''ee moor goon'')

the day after tomorrow 

i övermorgon (''ee uh vahr moorgoon'')

this week 

denna vecka (''dehn a vecka'')

last week 

förra veckan (''fur a veckan'')

next week 

nästa vecka (''nesta vecka'')

Sunday 

söndag (''Sun daag'')

Monday 

måndag (''moon daag'')

Tuesday 

tisdag (''Tees daag'')

Wednesday 

onsdag (''oons daag'')

Thursday 

torsdag (''toosh daag'')

Friday 

fredag (''fraah daag'')

Saturday 

lördag (''lur daag'')

 

Months

 

January 

januari (''yaan oo ah ree'')

February 

februari (''fab roo ah ree'')

March 

mars (''maash'')

April 

april (''aa preel'')

May 

maj (''my'')

June 

juni (''yoo nee'')

July 

juli (''yoo lee'')

August 

augusti (''ao goo stee'')

September 

september (''sap tam bahr'')

October 

oktober (''ohk too bahr'')

November 

november (''noo vam baar'')

December 

december (''dah sam baar'')

 

 

Colors

 

 

black 

svart (''svaahrt'')

white 

vit (''veet'')

gray 

grå (''groo'')

red 

röd (''rud'')

blue 

blå (''bloo'')

yellow 

gul (''gool'')

green 

grön (''grun'')

orange 

orange/brandgul (''ohrahnj/braahnd gool'')

purple 

lila/purpur/violett (''leela/poorpoor/veeo lat'')

brown 

brun (''broon'')

 

 

Transportation

 

 

Bus and Train

 

How much is a ticket to _____?

Vad kostar en biljett till _____? (''Vahd koostaar ahn beeljat teel_____?'')

One ticket to _____, please.

En biljett till _____, tack. (''Ahn beel-jat teel ___, tac'')

Where does this train go? 

Vart går detta tåg ? (''vahrt goor dat a toog'')

Where does this bus go?

Vart går denna buss? ('' Vahrt goor dahna boos'')

Where is the train/bus to _____?

Var är tåget/bussen till _____? (''vahr ahr toogat/boosan teel'')

Does this train/bus stop in _____?

Stannar tåget/bussen i_____? (''staanar toogat/boosan ee'')

When does the train/bus for _____ leave?

När åker tåget/bussen till_____? (''nahr oocar toogat/boosan teel ____ '')

When will this train/bus arrive in _____?

När kommer tåget/bussen till_____? (''nahr coomer toogat/boosan teel'')

 

Directions

 

How do I get to _____ ?

Hur kommer jag till _____ ? (''Hoor koomar yag teel'')

...the railway station?

...järnvägsstationen? (''jaahrn vaags stat ee oo nahn'')

...the bus station?

...busshållplatsen/busstationen? (''boos hool plat sahn/ boos stat ee oo nahn'')

...the airport? 

...flygplatsen? (''fleeg plat sahn'')

...downtown? 

centrum? (''sehntrohm'')

...the youth hostel? 

...vandrarhemmet? (''vahndrahrhehmeht'')

...the _____ hotel? 

...hotellet _____ ? (''hootahlat'')

...the American/Canadian/

   Australian/British consulate?

 

 

...det amerikanska/kanadensiska/

australiensiska/brittiska konsulatet?

(''dat americansca/canadansisca/

aoostraaleeansisca/bree-tee-sca consoolahtat'')

Where are there a lot of... 

Var finns det många... (''vahr feens dat moonga'')

...hotels? 

...hotell? (''hoo tahl'')

...restaurants? 

...restauranger? (''rastoorangar'')

...bars? 

...barer? (''baa rar'')

...sites to see? 

...sevärdheter?  (''sehvahrdheheter'')

Can you show me on the map?

Kan du visa mig på kartan? (''Can doo veesa may poo car-taan'')

street 

gata/gatan (''gaataa/gaataan'')

Turn left. 

Gå till vänster. (''Goo teel vanster'')

Turn right. 

Gå till höger. (''Goo teel hug ar'')

left 

vänster (''vanster'')

right 

höger (''hug ar'')

over there 

där borta(''dahr boortaa'')

straight ahead 

rakt framåt (''raakt frahmoot'')

towards the _____ 

mot _____ (''moot'')

past the _____ 

förbi_____ (''fur bee'')

before the _____ 

före _____ (''fur ahe'')

Watch for the _____.

Titta efter/Kolla efter_____. (''Tee taa ahefter/Cohla ahefter'')

intersection 

vägkorsning (''vahg koor sning'')

north 

norr (''nohr'')

south 

syd (''seed'')

east 

öst (''ust'')

west 

väst (''vahst'')

uphill

uppe på berget/ på berget (''oopah poo baryat/ poo baryat'')

downhill

 

nedanför berget/ i dalen / vid bergets fot

(''nahdan fur baryat/ ee dalahn/ veed baryats foot'')

 

Taxi

 

Taxi! 

Taxi! (''tah ksee'')

Take me to _____, please. 

Kör mig till_____, är ni snäll. (''Chur may teel ____,ahr nee snall'')

How much does it cost to get to _____?

Vad kostar det att åka till_____? (''Vaad coostar dat at ooka teel_____?'')

Take me there, please. 

Ta mig dit, är ni snäll. (''Tah may deet, ahr nee snall '')

 

 

Lodging

 

 

Do you have any rooms available? 

Finns det några rum lediga? (''Feens dat noogra room ladiga'')

How much is a room for one person/

   two/three/four people?

 

Vad kostar ett rum för en person/

två/tre/fyra personer?

(''vahd koostar at room fur ahn pahrsoon/tfoo/trah/feera parsoonar'')

Does the room come with...

Inkluderas ... i rummet (''Ehnkluhdehras ... ee roomat'')

...bedsheets? 

...lakan? (''laa can'')

...a bathroom? 

...ett badrum? (''at baahd room'')

...a telephone? 

...en telefon? (''ahn tahlephoon'')

...a TV? 

...en TV? (''ahn teh veh'')

May I see the room first?

Får jag se rummet först? (''Fohr yag seh roomat first?'')

Do you have anything smaller?

Finns det något mindre? (''feens dat noogot meendra?'')

...bigger? 

...större? (''stuh rah'')

...cleaner? 

...renare? (''rehnara'')

...cheaper? 

...billigare? (''beelee gaa rah'')

OK, I'll take it. 

OK, jag tar det. (''Oh-key, yag taar dat'') 

I will stay for _____ night (nights).

Jag stannar _____ natt (nätter). (''yag stahnahr ____ nat (natar)'')

Can you suggest another hotel?

Kan du föreslå ett annat hotell? (''Can doo fur-ah-sloo at ahnat hohtahl'')

Do you have a safe? 

Har du ett kassaskåp? (''Hahr doo at cassascope'')

...lockers? 

...låsbara skåp? (''loosbahra scope'')

Is breakfast/supper included?

 

Ingår frukost/kvällsmat?

(''ingoor froo-kost/ kvahlsmat'')

What time is breakfast/supper?

 

När är det frukost/kvällsmat?

(''Nehr are det froo-kost/kvahlsmat'')

Please clean my room.

Gör rent mitt rum, är ni snäll. (''Yur rent meet room, ehr nee snahl''),

Can you wake me at _____?

Kan du väcka mig klockan _____? (''Can doo vacka may clockan'')

I want to check out. 

Jag vill checka ut. (''Yag veel chaca oot'')

 

 

Money

 

 

Do you accept American/Australian/

   Canadian dollars?

 

Tar ni amerikanska/australiensiska/

kanadensiska dollar?

(''Taar nee americansca/aoostraalyenseesca dollar'')

Do you accept British pounds? 

Tar ni brittiska pund? (''Taar nee bree-tee-sca poond'')

Do you accept Euro? 

Tar ni euro? (''Taar nee euro'')

Do you accept credit cards? 

Tar ni kreditkort? (''taar nee crahdeetcoort'')

Can you change money for me?

Kan ni växla pengar åt mig? (''Can nee vacslaa pahngar oot may?'')

Where can I get money changed? 

Var kan jag växla pengar? (''Vahr can yag vacslaa pahngar'')

Can you change a traveler's check for me?

 

Kan du växla en resecheck åt mig?

(''Can doo vacslaa ahn rehsah chac oht may'')

Where can I get a traveler's check changed?

 

Var kan jag växla en resecheck?

(''Vahr can yag vacslaa ahn rehsah chac'')

What is the exchange rate? 

Vad är växelkursen? (''Vahd ehr vehcsehl coorsahn'')

Where is the nearest automatic teller machine (ATM)?  

 

Var ligger den närmast bankomaten?

(''Vahr leegehr dehn neermsta baancomaten'')

 

 

Eating

 

 

Bon appetit! 

Smaklig måltid! (''Smock lig mol tid'')

A table for one person/two people, please.

Ett bord för en/två, tack. (''At boord fur ahn/tfoo , tac'')

Can I look at the menu, please?

Får jag se på menyn, tack? (''Foor yag seh poo meh-neen taak'')

Can I look in the kitchen?

Kan jag titta i köket? (''Can yag tee-ta ee chu-keht'')

Is there a house specialty?

Finns det en husets special? (''feens dat ehn hoosats spahsee-ahl'')

Is there a local specialty?

Finns det en lokal specialitet? (''feens dat ehn loocal spahsee-ahlitee'')

I'm a vegetarian. 

Jag är vegetarian. (''Yag ahr vehgehtahreean'')

I'm a vegan. 

Jag är vegan. (''Yag ahr vehgaan'')

I don't eat pork. 

Jag äter inte fläskkött. (''Yag ehtahr eentah flahsc-shut'')

I don't eat beef. 

Jag äter inte nötkött. (''Yag ehtahr eentah nyot-shyot '')

I only eat kosher food. 

Jag äter bara koshermat. (''Yag ehter bahra koshermaht'')

Can you make it lite, please? (less oil/butter/lard)

 

 

Jag vill ha det lätt tack. (mindre olja/smör/flott)

(''Yag veel hah deht laht tac.")

("meendreh olya/smur/floth")

à la carte 

à la carte (''ahla cahrt'')

breakfast 

frukost (''frucost'')

lunch 

lunch (''loonsh'')

tea 

te (''teh'')

supper 

middag (''meeddag'')

I want _____. 

Jag vill ha _____. (''Yag veel ha'')

chicken 

kyckling (''shu cleeng'')

beef 

biff/nötkött (''beeff/nyot-shyot'')

fish 

fisk (''.fihsk'')

ham 

skinka (''sheenca'')

sausage 

korv (''korv'')

cheese 

ost (''oost'')

egg 

ägg (''eg'')

fried egg 

stekt ägg (''stekt eg'')

scrambled egg 

äggröra (''eg-gryor-ra'')

salad/salat 

sallad (''sahlad'')

(fresh) vegetables 

(färska) grönsaker (''(fehshca)gryon sahcehr'')

(fresh) fruit 

(färsk) frukt (''(fehshk) frooct'')

bread 

bröd (''bryod'')

toast

 

toast / rostat bröd med smör / rostat bröd

(''toast / rostat bryod mehd smyor / rostat bryod'')

noodles 

nudlar (''noodlar'')

rice 

ris (''rees'')

beans 

bönor (''byon-oor'')

May I have a glass of _____?

Kan jag få ett glas_____? (''Can yag foo et glahs'')

May I have a cup of _____?

Kan jag få en kopp_____? (''Can yag foo ehn cop'')

May I have a bottle of _____?

Kan jag få en flaska_____? (''Can yag foo ehn flaasca'')

coffee 

kaffe (''ca-feh'')

tea 

te (''teh'')

juice 

juice (''yoos'')

fruit juice 

fruktjuice (''frukht yoas'')

bubbly water 

bubbelvatten (''boobehlvahtehn'')

water 

vatten (''vah tehn'')

milk 

mjölk (''myolk'')

ice-cream

glass (''gla-ss'')

beer 

öl (''urhl'')

red/white wine 

röd/vitt vin (''ryod/veet veen'')

May I have some _____? 

Kan jag få lite_____? (''Can yag foo leeteh'')

salt 

salt (''sahlt'')

sugar 

socker (''sock-ker'')

black pepper 

svartpeppar(''svart pehppar'')

butter 

smör (''smyorr'')

Excuse me, waiter? (getting attention of server)

Ursäkta, hovmästarn! (''Ushecta, hoovmastarn'')

I'm finished. 

Jag är klar. (''Yag ehr clahr'')

It was delicious. 

Det smakade utmärkt. (''deht smahcade utmehrct'')

Please clear the plates. 

Ta bort faten, tack. (''Tah boort fahten tac'')

The check, please. 

Notan, tack. (''Nootan, tac'')

 

 

Bars

 

 

Do you serve alcohol? 

Serverar ni alkohol? (''sehrvehrar doo alcohoole'')

Is there table service? 

Finns bordsservice? (''feens boords-sur vees'')

A beer/two beers, please. 

En öl/två öl, tack. (''Ahn ul/tfoo ul, tac'')

A glass of red/white wine, please. 

Ett glas röd/vitt vin, tack. (''At glaas rudt/veet veen'')

A pint, please. 

Ett stop, tack. (''At stoop, tac'')

A bottle, please. 

En flaska, tack. (''Ahn flaascha, tac'')

_____ (hard liquor) and _____ (mixer), please.

 

___ (likör) och ___ (blandare), tack.

(''___ '''leecur''' ohc ___ '''blahndaara''' , tac'')

whiskey 

whiskey (''whees-key'')

vodka 

vodka (''vood caah'')

rum 

rom (''rohm'')

water 

vatten (''vaah-ten'')

club soda 

klubb-soda (''clohb-sooda'')

tonic water 

tonikum vatten (''tohnee-coom  vaah-ten'')

orange juice 

apelsin juice (''apehlseen joohs'')

Coke

Coca Cola / Cola (''Cooca cohla / cohlaa'')

soda 

läsk (''leahsk'')

Do you have any bar snacks? 

Har du något tilltugg ? (''Hahr doo noogoht teeltoog'')

One more, please. 

En till, är ni snäll. (''An teel, ar nee snahl'')

Another round, please. 

En runda till. (''An roonda teel'')

When is closing time? 

När stänger ni? (''Nehr stahngahr nee'')

 

 

Shopping

 

 

Do you have this in my size?

Har ni den här i min storlek? (''Haar nee dan hahr ee meen stoorlehc'')

How much is this? 

Vad kostar den? (''Vahd coostahr dan'')

That's too expensive. 

Det är för dyrt. (''Dat ar fur deert'')

Would you take _____? 

Tar ni _____? (''Taar nee ___'')

expensive 

dyr/dyrt, dyra (plural) (''deer/deert, deerah'')

cheap

 

billig/billigt, billiga (plural)

(''bee leegh/bee leegt bee leegah'')

I don't want it. 

Den vill jag inte ha. (''Dan veel yag eenta haa'')

You're cheating me. 

Du lurar mig. (''Doo loorar may'')

I'm not interested. 

Jag är inte intresserad. (''yag ahr eenta eentrahsehrad'')

OK, I'll take it. 

Jag tar den! (''Yag tahr dan'')

Can I have a paper bag? 

Kan jag få en papperspåse? (''Can yag foo ahn pahpahrs-poosa'')

Can I have a plastic bag? 

Kan jag få en plastpåse? (''Can yag foo ahn plahst-poosa'')

Do you ship overseas? 

Skickar ni till utlandet? (''Shickaar nee teel ootlandat'')

Do you ship? 

Skickar ni varor? (''Shickaar nee vaaroor'')

I need... 

Jag behöver... (''.Yag be-huv-ehr '')

...toothpaste. 

...tandkräm. (''tahnd-crehm'')

...a toothbrush. 

...en tandborste. (''ehn tahnd-boor-sta'')

...soap. 

...tvål. (''tvool'')

...shampoo. 

...schampo. (''shahm-poo'') 

...pain reliever. (aspirin/ibuprofen)

 

...något smärtstillande (aspririn/ibuprofen).

(''noogoot smahrt-steel-ahn-deh '''ahspeereen/eebooproofehn''' '')

...cold medicine. 

...förkylningsmedicin. (''foorshyhlningsmehdiseen'')

...stomach medicine. 

...medicin mot magont. (''madeeseen moot mahg-oont'')

...a razor. 

...ett rakblad. (''at raac-blaad'')

...an umbrella. 

...ett paraply. (''at pahraa-plee'')

...sunblock lotion. 

...solskyddskräm. (''sool-sheeds-crahm'')

...a postcard. 

...ett vykort. (''at veecoort'')

...postage stamps. 

...frimärken. (''free-mahr-can'')

...batteries. 

...batterier. (''baht-eh-ree-ar'')

...writing paper. 

...skrivblock/skrivpapper. (''screev-bloc/screev-pap-ar'')

...a pen. 

...en penna. (''ahn pen-a'')

...English-language books. 

...Böcker på engelska. (''Buccar poo ahngelscaa'')

...English-language magazines.

 

...vecko- eller månadstidningar på engelska.

(''vacco ahlar moonads-teedneengar poo ahngelscaa'')

...an English-language newspaper.

 

...engelskspråkiga dagstidningar.

(''Ahngehlscsproocigah daagsteedneegahr'')

...an English-Swedish dictionary. 

...en engelsk-svensk ordbok. (''An ahngehlsc-svehnsc oordbook'')

...a Swedish-English dictionary. 

...en svensk-engelsk ordbok. (''Ahn svaansc-ahngaalsc oordbook'')

...A dictionary with both

   English-Swedish and Swedish-English.

 

 

...En ordbok med både

engelska till svenska och svenska till engelska.

(''Ahn oorbook mehd booda

ahngelsca teel svehnsca oc svehnsca teel ahngelsca'')

 

 

Driving

 

 

I want to rent a car. 

Jag vill hyra en bil. (''Yag veel heera ahn beel'')

Can I get insurance? 

Kan jag få en försäkring? (''Can yaag foo ehn fur-sahc-reeng'')

stop (on a street sign)

stanna (vid ett vägmärke) (''stahna veed at vehgmahrca'')

blind alley 

återvändsgränd (''ootahr-vahnds-grahnd'')

no parking 

parkering förbjuden (''pahr-kehreeng fur-beeoo-dan'')

speed limit 

hastighetsbegränsning (''haas-teeg-hehts-beh-graans-neeng'')

gas station 

bensinstation / mack (''behnseenstaateeon/mac'')

petrol 

bensin (''behnseen'')

diesel 

diesel (''deesehl'')

 

 

Authority

 

 

I haven't done anything wrong.

Jag har inte gjort något fel. (''Yag haar eenta yoort noogoot fehl'')

It was a misunderstanding. 

Det var ett missförstånd. (''Dat vaar at mees-fur-stoond'')

Where are you taking me? 

Vart tar du mig? (''Vaart taar doo may'')

Am I under arrest? 

Är jag arresterad? (''Ehr yag arehstehrad'')

I am an American/Australian/

   British/Canadian citizen.

 

 

Jag är amerikansk/australiensisk/

brittisk/kanadensisk medborgare.

(''Yag ehr americansc/aoostraaleeahnseesc/

breeteesc/canahdehnseesc mehdbooryaareh'')

I want to talk to the American/Australian/

   British/Canadian embassy/consulate.

 

 

Jag vill tala med det amerikanska/australiensiska/

brittiska/kanadensiska konsulatet.

(''Yag veel tahla mehd dat americansca/ aoostraaleeahnseesca/

breeteesca/canahdehnseesca cohn-soo-lah-tat '')

I want to talk to a lawyer.

 

Jag vill tala med en advokat.

(''Yag veel tahla mad ehn ahdvoocaht'')

Can I just pay a fine now? 

Kan jag betala böterna nu? ("Can yaag betaala buternah noo?")