fi_FI

Ruotsi on germaanisten kielten skandinaaviseen kieliryhmään kuuluva kieli, jota puhuu maailmanlaajuisesti noin 9 miljoonaa ihmistä. Ruotsin kieli on Ruotsin kansalliskieli ja suomen lisäksi toinen virallinen kieli Suomessa. Suomalaisista noin viisi prosenttia puhuu ruotsia äidinkielenään. Ruotsissa sillä on käytännössä virallisen kielen asema, vaikka maan lainsäädäntö ei käsitettä tunne. Ruotsi on myös yksi Euroopan unionin (EU) virallisista kielistä.

Päärakenteeltaan ruotsin kieli on selkeä ja yksinkertainen, mutta lukuisat poikkeukset ja pikkupiirteet vaikeuttavat sen oppimista vieraana kielenä.

 

Perustietoa

 

Kieliopillisia sukuja on kaksi: neutrisuku, jonka epämääräinen artikkeli on ett ja yhdistynyt suku, jonka epämääräinen artikkeli on en. Määräinen artikkeli on ruotsissa substantiivin pääte (yksikössä -n, -en ja -t, et; monikossa -na, -en), jonka lisäksi määritteenä olevan adjektiivin edellä käytetään erillistä artikkelia (den, det, monikossa de: det stora huset).
Ruotsin substantiivit jakaantuvat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta seuraaviin taivutusryhmiin (muodot lueteltu järjestyksessä; epämääräinen yksikkö eli perusmuoto, määräinen yksikkö, epämääräinen monikko ja määräinen monikko; päätteet kirjoitettu isoin kirjaimin):

 • konsonanttiloppuiset ETT-sanat (neutrit), taivutus: ETT hus, husET, hus, husEN
 • vokaaliloppuiset ETT-sanat (neutrit), taivutus: ETT äpple, äppleT, äppleN, äppleNA
 • A-loppuiset EN-sanat (ei-neutrit), taivutus: EN blommA, blommAN, blommOR, blommORNA
 • E-loppuiset EN-sanat (ei-neutrit), taivutus: EN pojkE, pojkEN, pojkAR, pojkARNA
 • konsonanttiloppuiset EN-sanat (ei-neutrit), taivutus: EN hund, hundEN, hundAR, hundARNA
 • loppupainotteiset EN-sanat (ei-neutrit), taivutus: EN banan, bananEN, bananER, bananERNA

Sijoja on nominatiivin lisäksi nykyruotsissa enää vain genetiivi, joka substantiiveilla muodostetaan lisäämällä sanan loppuun s-pääte.

Useimmilla adjektiiveilla on kolme muotoa: en-muoto, ett-muoto ja a-muoto. Viimeksi mainittua käytetään monikossa sekä määräisessä muodossa yksikössäkin. Esimerkiksi en skön blomma (kaunis kukka), ett skönt hus (kaunis talo), sköna blommor (kauniita kukkia, kauniit kukat). Lisäksi on vertailumuodot, esimerkiksi skönare (=kauniimpi) ja skönast(e) (=kauniimpi).

Persoonapronominit ovat jag (minä), du (sinä), han (hän, käytetään vain pojista ja miehistä), hon (hän, käytetään vain tytöistä ja naisista), vi (me), ni (te) ja de (he). Vastaavat objektimuodot samassa järjestyksessä ovat mig (uudempi kirjoitusasu mej), dig (uudempi kirjoitusasu dej), honom, henne, oss, er ja dem. Vastaavat genetiivimuodot samassa järjestyksessä ovat min (ett-muoto mitt, a-muoto mina [ensimmäisen ja toisen persoonan pronominit taipuvat ruotsissa adjektiivien tapaan]), din (ditt, dina), hans, hennes, vår (vårt, våra), er (ert, era) ja deras.

 

Verbien taivutus

Verbien aikamuotoja ovat preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti. Kaksi viimeksi mainittua ovat liittomuotoja, jotka muodostetaan ha-apuverbin sekä pääverbin supiinin avulla. Persoonapäätteitä ei ole, vaan verbi on samassa muodossa kaikissa persoonissa (vanhemmassa kielessä verbeillä tosin esiintyy erityinen monikkomuoto, mutta sitä ei enää juuri käytetä). Verbit jakautuvat seuraaviin taivutustyyppeihin:

1. konjugaatio: infinitiivin pääte -a, preesensin -ar, imperfektin -ade ja supiinin -at, esimerkiksi tala - talar - talade - talat.

2. konjugaatio: infinitiivin pääte -a, preesensin -er, imperfektin -de tai te ja supiinin -t, esimerkiksi läsa - läser - läste - läst.

3. konjugaatio: infinitiivissä ei päätettä, preesensin pääte -r, imperfektin -dde ja supiinin -tt, esimerkiksi bo - bor - bodde - bott.

4. konjugaatio eli vahvat verbit: infinitiivin pääte -a, preesensin -er, imperfektissä ei päätettä vaan se muodostetaan vaihtamalla vartalon vokaali toiseksi, tavallisimmin i a:ksi, supiinin pääte -it, jota paitsi myös siinä vaihdetaan usein vartalon vokaali, tavallisimmin i u:ksi, esimerkiksi springa - springer - sprang - sprungit.

Verbien passiivi muodostetaan lisäämällä aktiivimuotoon s-pääte, jota paitsi preesensin -r jätetään pois.

 

Sanajärjestys

Ruotsin sanajärjestys on melko tarkkaan määrätty. Perussanajärjestys on subjekti-predikaatti-objekti. Jos jokin adverbiaali sijoitetaan lauseen alkuun, tulee subjekti päälauseessa kuitenkin vasta predikaatin jälkeen. Sivulauseen sanajärjestys on niin sanottu konsukiepre: konjunktio, subjekti,kieltosana, predikaatti, objekti.

 

Deklinaatiot

 

Tämä luku käsittelee ruotsin kielen deklinaatioita.

 

1. deklinaatio

Ruotsin kielen 1. deklinaatioon kuuluvat en-sukuiset sanat, joiden monikon tunnus on -or. Paria poikkeusta lukuun ottamatta nämä ovat a-kirjaimeen päättyviä sanoja. Ne taipuvat seuraavan mallin mukaan:

en blomma, blomman, blommor, blommorna
en våg, vågen, vågor, vågorna

 

2. deklinaatio

Ruotsin kielen 2. deklinaation muodostavat en-sukuiset sanat, joiden monikon tunnus on -ar. Ne taipuvat seuraavan mallin mukaan:

en finne, finnen, finnar, finnarna
en hund, hunden, hundar, hundarna

 

3. deklinaatio

Ruotsin substantiivien 3. deklinaatioon kuuluu sekä en-sukuisia että ett-sukuisa sanoja, joiden yhteinen piirre on monikon tunnus -er tai pelkkä -r. Ett-sukuiset sanat ovat usein lainasanoja ja niiden paino on viimeisellä tavulla.
en banan, bananen, bananer, bananerna
en natt, natten, nätter, nätterna
en sko, skon, skor, skorna
ett kafé, kaféet, kaféer, kaféerna
Um-päätteisiset sanat taipuvat seuraavasti:
ett akvarium, akvariet, akvarier, akvarierna

 

4. deklinaatio

Ruotsin substantiivien 4. deklinaation muodostavat ett-sukuiset, vokaaliloppuiset sanat. Ne taipuvat seuraavan mallin mukaan:
ett ställe, stället, ställen, ställena
ett häfte, häftet, häften, häftena

 

5. deklinaatio

Ruotsin substantiivien 5. deklinaation muodostavat
ett-sukuiset, konsonanttiloppuiset sanat
-are-, -ande-, -ende- ja -er-loppuiset en-sukuiset sanat
Ne taipuvat seuraavan mallin mukaisesti:
ett barn, barnet, barn, barnen
ett segel, seglet, segel, seglen (el-, en- ja er-loppuiset)
en läkare, läkaren, läkare, läkarna
en studerande, studeranden, studerande, studerandena
en politiker, politikern, politiker, politikerna

 

Epämääräinen muoto

 

Substantiivin epämääräistä muotoa käytetään silloin kun:

1. Asiasta puhutaan ensimmäistä kertaa. Asia on kuulijalle tai lukijalle uusi ja tuntematon. Suomen kielessä voidaan substantiivin eteen lisätä: yksi, eräs, joku, jokin tai mikään.

Min morfar bor med sin fru i en fin tvåa i ett höghus i centrum.

Isoisäni asuu vaimonsa kanssa hienossa kaksiossa yhdessä keskustan kerrostalossa.

 

2. Substantiivi edustaa koko lajia.

En sjukskötare kan jobba på olika avdelningar vid ett sjukhus.

Sairaanhoitaja voi työskennellä sairaalan eri osastoilla.

 

3. Sitä käytetään vertauksessa (kuin). 

Min syster är som en mamma för sina fosterbarn.

Sisareni on kuin äiti kasvatuslapsilleen.

 

4. Substantiivi on välittömästi relatiivilauseen edessä.

Min syster är en kvinna som skulle vilja ha många barn.

Sisareni on sellainen nainenjoka haluaisi monta lasta.

 

Määräinen muoto

 

1. Substantiivin määräistä muotoa käytetään silloin kun asiasta puhutaan toistamiseen tai se on ennestään tuttu.

Min morfar bor med sin fru i en fin villa. Villan är ganska ny.

Isoisäni asuu vaimonsa kanssa hienossa omakotitalossa. Omakotitalo on melko uusi.

 

2. Substantiivi edustaa koko lajia

Sjukskötaren kan jobba på olika avdelningar vid ett sjukhus.

Sairaanhoitaja voi työskennellä sairaalan eri osastoilla.

 

3. Asia on yleisesti tunnettu.

Solen skiner hela dagen på gården. 

Aurinko paistaa koko päivän pihalle. 

 

4. Asia on tietyssä tilanteessa kaikille tuttu.

Både patienterna och vårdpersonalen ska informeras om vaccinet.

Sekä potilaat että hoitohenkilökunta saavat tietoa rokotteesta.

 

5. Substantiivi on prepositiorakenteen edellä.

Åldringsvården i Finland diskuteras flitigt. 

Suomen vanhustenhuollosta keskustellaan ahkerasti. 

 

6. Substantiivi on lauseen subjekti.

Arbetslösheten bland unga är hög.

Nuorisotyöttömyys on korkea.

 

7. Substantiivi on kehonosa.

Den skadade flickan var blek i ansiktet och skakade på benen.

Vammautunut tyttö oli kalpea kasvoiltaan ja hänen jalkansa tärisivät.

 

8. Substantiivi on vaate.

Flickan hade tappat ylletröjan.

Tyttö oli hukannut villatakkinsa.

 

Sanajärjestys

 

Ruotsin kielessä on kolme erilaista sanajärjestystä yleisesti käytössä; päälauseen, suora, käänteinen sekä sivulauseen sanajärjestys.

 

Päälauseen suora sanajärjestys

Suora sanajärjestys tarkoittaa, että subjekti on ennen predikaattia. Kieltosanat sekä muut liikkuvat määreet tulevat päälauseissa ensimmäisen predikaattiverbin jälkeen.

 

Päälauseen käänteinen sanajärjestys

Päälauseen käänteinen sanajärjestys merkitsee, että predikaatti tulee ennen subjektia. Liikkuva määre tulee tällöin subjektin jälkeen.
Käänteistä sanajärjestystä käytetään, kun lause alkaa jollain muulla kuin subjektilla. Käytännössä ensimmäinen sana on siis joku seuraavista:

 • ajan määre
 • paikan määre
 • objekti
 • lauseadverbi
 • syy / tavan määre
 • kokonainen sivulause
 • kysymyssana

 

Sivulauseen sanajärjestys

Sivulauseen sanajärjestys on aina:
konjunktio - subjekti - liikkuva määre - kieltosana - predikaatti - muut sanat
muistisääntönä KonSuLiKiePre

Konjunktion paikalle voi tulla relatiivilausessa relatiivipronomini (som, vars tai vilket) tai relatiivinen adverbi (där, då, dit), ja epäsuorassa kysymyslauseessa kysymyssana, tai om, mikäli kysymyssanaa ei ole. Nu är Annika inte glad.

 

Liikkuvat määreet

Liikkuvia määreitä ovat seuraavat sanat:

Kieltosanat

 • inte
 • aldrig (ei koskaan)
 • ingen, inget, inga
 • ingenting (ei mitään)
 • knappast / knappt (tuskin)
 • lauseadverbit:
 • vanligen/vanligtvis (tavallisesti)
 • verkligen (todella)
 • säkert (varmasti)
 • möjligen (mahdollisesti, oletettavasti)
 • antagligen (luultavasti)
 • naturligtvis (tietenkin)
 • väl (kai)
 • gärna (mielellään)
 • hellre, helst (mieluummin)
 • nog (tarpeeksi)
 • kanske (ehkä)
 • egentligen (oikeastaan)
 • ju (-han, -hän)
 • troligen (todennäköisesti)

 

Epämääräistä aikaa ilmaisevat adverbit

 • ibland (joskus)
 • sällan (harvoin)
 • ofta (usein)
 • förr/tidigare/förut (aikaisemmin)
 • alltid (aina)
 • snart (pian)
 • genast (heti)
 • nyligen (äskettäin)

 

Verbien taivutus

 

Verbit taipuvat neljässä eri konjugaatiossa, joiden lisäksi on olemassa epäsäännöllisiä verbejä. Seuraavassa taulukossa on esimerkki jokaisesta konjugaatiosta. Kullekin konjugaatiolle ominaiset taivutuspäätteet ovat lihavoitu.

 

 

infinitiivimuoto

preesens

imperfekti

supiini

I

jobba

jobbar

jobbade

jobbat

IIa

ringa

ringer

ringde

ringt

IIb

köpa

köper

köpte

köpt

III

bo

bor

bodde

bott

IV

bli

blir

blev

blivit

epäs.

sälja

säljer

sålde

sålt

 

Huomattavaa:

Toisen konjugaation verbi kuuluu IIb:hen, jos sen viimeinen kirjain on k, p, t, s tai x ("koputus x"). Muussa tapauksessa se kuuluu IIa:han.

Epäsäännöllisillä ja nelosryhmän verbeillä ei ole varsinaista logiikkaa taipumisessa.

Supiinia käytetään menneen ajan muodoissa ja apuverbinä on ha: perfektissä muodossa har ja pluskvamperfektissä hade.

Tulevaa aikaa, erityisesti lähitulevaisuutta käsitellessä voidaan käyttää myös tavallista preesensiä. Muita mahdollisia tapoja ovat kommer att + infinitiivi -rakenne sekä apuverbin ska(ll) tai tänker avulla. Modusten muodostus tapahtuu apuverbeillä lukuunottamatta yksikön 2., 3. ja monikon 2. persoonan imperatiivia. Muuten imperatiivi muodostetaan verbin låta imperatiivista, persoonapronominista ja pääverbin perusmuodosta. Konditionaali muodostetaan skulle-apuverbillä ja infinitiivillä, potentiaali torde-apuverbillä ja infinitiivillä.

a. Aikamuodot: Preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti: luen, luin, olen lukenut, olin lukenut. 

bTapaluokat: Indikatiivi (luen), konditionaali (lukisin) ja potentiaali (lukenen). 

cPääluokat:Aaktiivi ja passiivi. Aktiivissa ilmaistaan teon suorittaja eli tekijä (Minä luen lehden joka päivä). Passiivissa tekijää ei ilmaista (Lehti luetaan joka päivä).

 

Konjugaatiot

Konjugaatioiden I, II ja III verbejä kutsutaan heikoiksi verbeiksi

 • Konjugaatioon I kuuluu suurin osa ruotsin kielen heikoista verbeistä. Verbin vartalo päättyy aina vokaaliin a. Se esiintyy kaikissa konjugaation I aikamuodoissa eli preesensissä, imperfektissä, perfektissä ja pluskvamperfektissä.
 • Konjugaation II verbeillä vokaali a on vain infinitiivin pääte. Muissa aikamuodoissa sitä ei esiinny. Konjugaation II imperfektin pääte on -de. Konsonanttien kpts, ja x jälkeen pääte on -te.
 • Konjugaatioon III kuuluu vain vähän verbejä. Siinä verbien infinitiivi päättyy aina johonkin muuhun vokaaliin kuin a:han.

Konjugaation IV verbejä kutsutaan vahvoiksi verbeiksi.

 • Konjugaation IV verbien infinitiivi ja preesens muodostetaan kuten konjugaatiossa II. Infinitiivin pääte on -a ja preesensin pääte -er. Imperfekti muodostetaan ilman päätettä vartalon vokaalin muutoksella. 

 

Infinitiivi

Infinitiivi on verbin perusmuoto. Ruotsin kielessä infinitiivin edessä käytetään lähes poikkeuksetta att-partikkelia.

 

Det är intressant att studera till munhygienist.

On mielenkiintoista opiskella suuhygienistiksi.

 

Att-partikkelia käytetään infinitiivin edessä myös silloin, kun att + infinitiivi on lauseen subjektina:

Att studera till munhygienist är intressant.

Suuhygienistiksi opiskeleminen on mielenkiintoista.

 

Infinitiivi ilman att-sanaa

Jos infinitiiviä edeltää modaalinen apuverbi tai apuverbin kaltainen verbi, att-partikkeli jätetään pois.

 

Jag vill studera till munhygienist.

Minä haluan opiskella suuhygienistiksi.

 

Får du själv välja din arbetspraktikplats?

Saatko sinä itse valita työharjoittelupaikkasi?

 

Apuverbin kaltaisia verbejä ovat:

behöva II

bruka I

börja I

försöka II

hinna IV

besluta I

hoppas I

lova I

lyckas I

lära II 

orka I

tarvita

olla tapana 

alkaa

yrittää

ehtiä

päättää

toivoa

luvata

onnistua

opettaa 

jaksaa

 

Aikamuodot

 

Preesens

Preesens ilmaisee, että jotakin tapahtuu juuri tällä hetkellä. Preesensillä voidaan ilmaista myös sellaisia tapahtumia, jotka toistuvat. Ruotsin kielessä preesens muodostetaan päätteellä -r tai -er.

 

Jag arbetar på dagis. 

Minä työskentelen päiväkodissa.

 

Vi besöker biblioteket en gång i veckan med barnen.

Me käymme lasten kanssa kirjastossa kerran viikossa.

 

Vi skriver våra namn i bibliotekets gästbok varje gång.

Me kirjoitamme nimemme kirjaston vieraskirjaan joka kerta.

 

Imperfekti

Imperfekti ilmaisee, että jotakin tapahtui aiemmin. Kyseinen tapahtuma on päättynyt. Ruotsin kielen imperfekti muodostetaan päätteellä -de, -te, tai -dde. Vahvojen verbien imperfektiin ei tule päätettä, vaan verbin vartaloon tulee vokaalin muutos.

 

Jag arbetade hela sommaren på dagis.

Minä työskentelin koko kesän päiväkodissa.

 

Vi besökte biblioteket en gång i veckan med barnen.

Me kävimme kirjastossa kerran viikossa lasten kanssa.

 

Vi skrev våra namn i bibliotekets gästbok varje gång.

Me kirjoitimme nimemme kirjaston vieraskirjaan joka kerta.

 

Perfekti  

Perfekti ilmaisee, että jotakin on tapahtunut aiemmin, mutta tämän tapahtuman seuraukset jatkuvat yhä edelleen. Perfekti tavallaan vastaa preesensiä menneessä ajassa.

Ruotsin kielen perfekti on liittomuoto, joka muodostetaan ha-verbin preesensistä (har) ja pääverbin supiinista.

 

Jag har arbetat hela sommaren på dagis.

Minä olen työskennellyt koko kesän päiväkodissa.

 

Vi har besökt biblioteket en gång i veckan med barnen.

Me olemme käyneet kirjastossa kerran viikossa lasten kanssa.

 

Vi har skrivit våra namn i bibliotekets gästbok varje gång.

Me olemme kirjoittaneet nimemme kirjaston vieraskirjaan joka kerta.

 

Pluskvamperfekti

Pluskvamperfekti ilmaisee, että jotakin on tapahtunut menneisyydessä. Tämä tapahtuma on päättynyt. Pluskvamperfektiä voidaan verrata imperfektiin siten, että pluskvamperfektin kuvaama tapahtuma tai toiminta on tapahtunut aikaisemmin kuin imperfektin kuvaama tapahtuma tai toiminta. 

Ruotsin kielen pluskvamperfekti on liittomuoto, joka muodostetaan ha-verbin imperfektistä (hade) ja pääverbin supiinista.

 

Jag hade arbetat hela sommaren på dagis.

Minä olin työskennellyt koko kesän päiväkodissa.

 

Vi hade besökt biblioteket en gång i veckan med barnen.

Me olimme käyneet kirjastossa kerran viikossa lasten kanssa.

 

Vi hade skrivit våra namn i bibliotekets gästbok varje gång.

Me olimme kirjoittaneet nimemme kirjaston vieraskirjaan joka kerta.

 

Futuuri

Futuuri on aikamuoto, jota käytetään silloin kun puhutaan tulevasta tapahtumasta. 

Ruotsin kielessä futuuri on liittomuoto, joka muodostetaan käyttämällä apuverbiä sekä pääverbin infinitiiviä.

Apuverbeinä voidaan käyttää komma att -rakennetta tai ska(ll) -apuverbiä. Futuuri suomennetaan preesensissä.

 

Jag ska / kommer att arbeta på dagis. 

Minä työskentelen päiväkodissa.

 

Vi ska / kommer att besöka biblioteket en gång i veckan med barnen.

Me käymme lasten kanssa kirjastossa kerran viikossa.

 

Vi ska / kommer att skriva våra namn i bibliotekets gästbok varje gång.

Me kirjoitamme nimemme kirjaston vieraskirjaan joka kerta.

 

Substantiivien taivutus

 

Substantiivit taipuvat viidessä eri deklinaatiossa. Seuraavassa taulukossa on esimerkki jokaisesta deklinaatiosta. Kullekin deklinaatiolle ominaiset taivutuspäätteet ovat lihavoitu.

 

 

yksikön epäm.

yksikön määr.

monikon epäm.

monikon määr.

1

en flicka

flickan

flickor

flickorna

2

en pojke

pojken

pojkar

pojkarna

3

en elev

eleven

elever

eleverna

 

en sko

skon

skor

skorna

4

ett äpple

äpplet

äpplen

äpplena

5

ett hus

huset

hus

husen

 

en lärare

läraren

lärare

lärarna

 

Taivutusryhmiin kuuluvia sanoja:

 • kaikki en-sukuiset a-loppuiset substantiivit
 • kaikki en-sukuiset e-loppuiset substantiivit, myös monet yksitavuiset sekä -ing loppuiset substantiivit
 • monia yksitavuisia sanoja, ryhmään kuuluu myös vierasperäisiä sanoja, joiden paino on lopussa
 • kaikki ett-sukuiset vokaaliloppuiset
 • kaikki ett-sukuiset konsonanttiloppuiset, lisäksi en-sukuiset -are, -er, -ande-loppuiset henkilöä tarkoittavat substantiivit

 

Adjektiivien taivutus

 

Adjektiiveilla on kolme muotoa: en- ja ett-sukuisille sekä monikolle omansa. Normaalitapauksissa ett-muoto saadaan lisäämällä en-muotoon t-kirjain ja monikko saadaa vastaavasti lisäämällä a-kirjain, esimerkiksi fin - fint - fina (hieno). Katso alla oleva taulukko.

 

Ruotsin kielen adjektiivin taivutus

Perusmuoto (en sukuinen)

fin

ett sukuinen

fint

monikko

fina

 

Poikkeuksia taivutusmuotoihin

 • jos en-muoto päättyy t-kirjaimeen, ett-muotoon ei lisätä toista t-kirjainta, esim. kort - kort - korta (lyhyt)
 • d-loppuisissa adjektiiveissa ett-muodossa d putoaa pois ja tilalle tulee t, esim. hård - hårt - hårda (kova)
 • sanalla liten (pieni) on neljä taivutusmuotoa eli liten - litet - lilla - små, joista lilla on yksikön määräinen muoto ja små monikko, sama pätee myös sanan yhdyssanaan, pytteliten
 • jotkut adjektiivit eivät taivu ollenkaan, esim. bra (hyvä), fel (väärä), gratis (ilmainen), kul (kiva)

 

Adjektiivien vertailumuodot

Positiivi on vertailun perusaste. Vertailusanana on som (kuin).

 

Han är inte lika hungrig som jag. (Hän ei ole yhtä nälkäinen kuin minä.)

 

Komparatiivi kertoo, että verrattavaa asiaa on enemmän. Tavallisesti adjektiivin perusmuotoon vain lisätään pääte -are ja komparatiivi on yleensä taipumaton.

fin, -t, -a (hieno) --> finare (hienompi)

Komparatiivia käytetään kun verrataan henkilöä tai asiaa toiseen. Vertailusanana on än.

 

Lisa har en bättre bil än jag. (Lisalla on parempi auto kuin minulla.)

 

Superlatiivi on ylin muoto, josta selviää että ominaisuutta on eniten. Adjektiivin perusmuotoon lisätään pääte -ast.

dum, -t, -ma (tyhmä) --> dummast (tyhmin)

Superlatiivia käytetään kun verrataan kaikkiin muihin samassa ryhmässä.

 

Det här är den roligaste boken som jag vet. (Tämä on hauskin kirja jonka tiedän.)

 

Prepositiot

 

Ruotsin kielen tavallisimmat prepositiot

prepositio

suomennos

esimerkki ja sen suomennos

av

-lta, -ltä, joltakulta

Kortet är av Karin. Kortti on Karinilta.

bakom

takana

Skolan ligger bakom varuhuset. Koulu sijaitsee tavaratalon takana.

efter

jälkeen, jäljessä

Lisa kommer efter mig. Lisa tulee jälkeeni.
Vi åker hem efter lunchen. Menemme kotiin lounaan jälkeen.

framför

edessä

Cykeln står framför dörren. Pyörä on oven edessä.

från

-lta, -ltä, -sta, -stä

Karin kommer från Danmark. Karin tulee Tanskasta.

för

(jotakin) varten

Den här biljetten är för dig. Tämä lippu on sinua varten.

förbi

ohi

Förbi biblioteket. Kirjaston ohi.

före

ennen

Vi är hemma före klockan åtta. Me olemme kotona ennen kello kahdeksaa.

genom

(jonkin) lävitse, läpi

Turisterna tittar ut genom fönstret. Matkailijat katsovat ulos ikkunasta.

hos

luona (henkilön)

Karin bor hos sin pappa. Karin asuu isänsä luona.

i

-ssa, -ssä (jonkin sisällä/sisässä)

Turisterna sitter i bussen. Matkailijat istuvat linja-autossa.

med

kanssa, mukana

Kommer du med mig? Tuletko mukaani?

mellan

välillä, välissä

Vi är i skolan mellan åtta och två. Olemme koulussa kahdeksan ja kahden välillä.

om

-sta, -stä

Min bror talar om Karin. Veljeni puhuu Karinista.

-lla, -llä, (jonkin) päällä

Väskan ligger på golvet. Laukku on lattialla.

till

-lle, luokse, johonkin

Vikingarna seglade till Island. Viikingit purjehtivat Islantiin.

under

alla, alle

Katten sover under bordet. Kissa nukkuu pöydän alla.

utan

ilman

Vi reser inte utan dig. Emme matkusta ilman sinua.

vid

luona, vieressä

Varuhuset ligger vid torget. Tavaratalo on torin vieressä.

åt

-lle, jollekulle

Jag har köpt en CD åt dig. Olen ostanut sinulle CD:n.

över

yli, (jonkin) yläpuolella

Lampan hänger över bordet. Valaisin riippuu pöydän yläpuolella.

 

Pronominit

Pronominit ovat asemosanoja, joita käytetään substantiivin ja adjektiivin asemasta. 

Pronominit jaetaan yleensä seuraavasti:

1. Persoonapronominit: minä, sinä, hän, me, te, he.

2. Demonstratiivipronominit: tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne.

3. Interrogatiivipronominit: kuka, mikä, kumpi, kumpainen.

4. Relatiivipronominit: joka, mikä, jotka, mitkä.

5. Indefiniittipronominit: joka, jokainen, joku, jompikumpi, jokin, kukin, mikin, kumpikin, kumpainenkin, kukaan, kenkään, mikään, kumpikaan, kumpainenkaan, eräs, muuan, itse, kaikki, molemmat, moni, muu, muutama, toinen, sama, ainoa, usea, harva, koko.

6. Refleksiivipronomini: itse (Hän loukkasi itsensä kaatuessaan.).

7. Resiprookkipronomini: toinen (toinen toistaan).

 

Persoonapronominit

 

Persoonapronominit

 

perusmuoto

omistusmuodot

objektimuoto

minä

jag

min, mitt, mina

mig, (mej)

sinä

du

din, ditt, dina

dig, (dej)

hän (mies)

han

hans

honom

hän (nainen)

hon

hennes

henne

me

vi

vår, vårt, våra

oss

te

ni

er, ert, era

er

he

de, (dom)

deras

dem, (dom)

suluissa olevia muotoja käytetään lähinnä puhekielessä

 

Persoonapronominien perusmuotoa käytetään lauseen subjektina.

Jag studerar vid yrkeshögskola.

Minä opiskelen ammattikorkeakoulussa.

 

Omistus- eli possessiivimuoto ilmaisee omistajaan. Omistusmuoto noudattaa omistettavan substantiivin sukua ja lukua: ensimmäistä muotoa (min / din / sin / vår / er / sin) käytetään en-sukuisten substantiivien yhteydessä, t-muotoa (mitt / ditt / sitt / vårt / ert / sitt) ett-sukuisten substantiivien yhteydessä ja a-muotoa monikossa.

En-sukuisten kanssa

Ett-sukuisten kanssa

Monikossa

Min skola ligger nära centrum. 

(en skola) 

 

Kouluni sijaitsee lähellä keskustaa.

Mitt utbildningsprogram är vårdarbete. 

(ett utbildningsprogram)

 

Koulutusohjelmani on hoitotyö.

Mina skolkompisar är jätte trevliga. 

(en skolkompis, en, ar, na)

 

Koulukaverini ovat valtavan mukavia.

MUISTA, että omistusmuodon jälkeen adjektiivi on aina määräisessä muodossa ja substantiivi epämääräisessä muodossa.

 

Persoonapronominin objektimuotoa käytetään lauseen objektina. Objektimuotoa käytetään myös aina silloin kun persoonapronominiin eteen tulee prepositio.

Jag bor med Mailis. Känner du henne? (objekti)

Minä asun Mailiksen kanssa. Tunnetko sinä hänet?

 

Kom till oss på kvällen!

Tule meidän luokse illalla!

 

Persoonapronominin possessiivimuoto (sin, sitt, sina) viittaa aina lauseen subjektiin. Genetiivimuodot hans / hennes ja deras suomennetaan "hänen" ja "heidän":

Morfar bor tillsammans med sin fru (morfar = subjekti). Hans fru är i gott skick.

Isoisä asuu vaimonsa kanssa. Hänen vaimonsa on hyvässä kunnossa.

 

Demonstratiivipronominit

En-sukuisten sanojen kanssa

Ett-sukuisten sanojen kanssa

Monikossa

den här / denna

tämä

det här / detta

tämä

de här / dessa

nämä

den där

tuo

det där

tuo

de där

nuo

den

se

det

se

de

ne

Silloin kun demonstratiivipronominina on den härdet här tai de här, sitä seuraava substantiivi on määräisessä muodossa. Dennadessa tai dessa -pronominien jälkeen substantiivi on epämääräisessä muodossa.

Jos substantiivin edessä on adjektiivi, se on myös määräisessä eli a-muodossa.

den här fina lägenheten

denna fina lägenhet

tämä hieno huoneisto

det här fina huset

detta fina hus

tämä hieno talo

de här fina lägenheterna

dessa fina lägenheter

nämä hienot huoneistot

 

de här fina husen

dessa fina hus

nämä hienot talot

den där fina lägenheten

tuo hieno huoneisto

det där fina huset

tuo hieno talo

de där fina lägenheterna

nuo hienot huoneistot

 

de där fina husen

nuo hienot talot

 

Interrogatiivipronominit

Interrogatiivipronominit ovat kysymyssanoja, jotka aloittavat joko suoria tai epäsuoria kysymyslauseita. 

Ruotsin kielen tavallisimmat interrogatiivipronominit ovat:

vem

vad

vad för en / vad för ett

var

varifrån

vart

när

hur

hurdan, t, a

vilken, vilket, vilka

vilkendera / vilketdera

kuka

mikä, mitä

mikä

missä

mistä

mihin

milloin

kuinka

millainen

mikä, mitkä

kumpi

 

Vem var Wilhelm Conrad Röntgen?

Vad fann han? Han fann X-strålar.

mitt nya hus

uusi taloni

Kuka oli Wilhelm Conrad Röntgen?

Mitä hän keksi? Hän keksi röntgensäteet.

 

Vad för en / ett -pronominia käytetään silloin, kun halutaan tarkentaa kysymystä. Vastauksena on substantiivi:

Vad var han för en man? Han var fysiker.

Mikä mies hän oli? Hän oli fyysikko.

 

Vilken-pronominia käytetään silloin, kun puhutaan tietystä ryhmästä. Puheena oleva asia on tuttu. Vastauksena on substantiivi:

Vilken fysiker var han? Han var radiofysiker.

Mikä fyysikko hän oli? Hän oli säteilyfyysikko.

 

Hurdan-pronominia (hurdan, hurdant, hurdana) käytetään silloin, kun halutaan tietää, minkälainen jokin on. Kysymykseen vastataan adjektiivilla:

Hurdan fysiker var han? Han var banbrytande.

Millainen fyysikko hän oli? Hän oli uraauurtava.

 

Vilkendera / vilketdera -pronominia käytetään silloin, kun on valittava toinen kahdesta: 

Vilkendera modaliteten tycker du om, datortomografi eller magnetundersökning? 

 

Datortomografi.

Kummasta kuvantamismenetelmästä pidät enemmän, tietokonetomografiasta vai magneettitutkimuksesta?

 

Tietokonetomografiasta.

 

Relatiivipronominit

Relatiivipronominit aloittavat relatiivisen sivulauseen.

som

vilken, vilket, vilka

vars

vilkas

joka, jotka

mikä, mitkä

jonka

joiden

 

Som

Ruotsin kielessä relatiivipronomini som aloittaa relatiivisen sivulauseen. Som viittaa edellisessä päälauseessa olevaan sanaan, jota kutsutaan korrelaatiksi. Korrelaattina voi olla henkilö, esine tai asia. Som-sanan eteen ei voi laittaa prepositiota.

Höghuset som ligger i centrum är nytt. 

Som on lauseen subjekti, joten sitä ei voi jättää pois.

Kerrostalo, joka sijaitsee keskustassa, on uusi.

Lägenheten (som) min farfar bor i är en trea. 

Som ei ole lauseen subjekti. Sen voi tämän vuoksi jättää pois. Lauseen subjekti on farfar.

Kerrostalo, jossa isoisäni asuu, on kolmio.

 

Vilken, vilket, vilka

Relatiivipronominia vilken, vilket, vilka käytetään muodollisessa kielenkäytössä. Vilken viittaa en-sukuiseen korrelaattiin, vilket ett-sukuiseen ja vilka monikossa olevaan korrelaattiin. Vilken-pronomini voi saada preposition eteensä.

En-sukuinen korrelaatti

Ett-sukuinen korrelaatti

Monikossa oleva korrelaatti

Lägenheten i vilken min farfar bor är en trea.

 

(en lägenhet 3)

 

Huoneisto, jossa isoisäni asuu, on kolmio.

Höghuset vilket ligger i centrum är nytt.

 

(ett höghus 5)

 

Kerrostalo, joka sijaitsee keskustassa, on uusi.

 

Servicehemmen på vilka äldre ofta bor kan vara antingen privata eller kommunala.

 

(ett servicehem 5)

 

Palvelutalot, joissa iäkkäät usein asuvat, ovat joko yksityisiä tai kunnallisia.

Vilket-muotoa käytetään silloin, kun se viittaa koko edelliseen lauseeseen

Min morfar bor med sin fru i en fin tvåa i ett höghus vilket är väldigt praktiskt.

Isoisä asuu vaimonsa kanssa kerrostalokaksiossa, mikä on valtavan käytännöllistä.

 

Vars / Vilkas

Vars-pronomini ilmaiseen omistajan. Sitä käytetään silloin kun korrelaatti on yksikössä. Monikossa olevan korrelaatin yhteydessä käytetään vilkas-pronominia, mutta myös vars on mahdollinen. 

Klienten vars funktionsförmåga har nedsatt får rehabilitering.

Asiakasjonka toimintakyky on alentunut, saa kuntoutusta.

Klienterna vars / vilkas funktionsförmåga har nedsatt får rehabilitering. 

Asiakkaatjoiden toimintakyky on alentunut, saavat kuntoutusta.

 

Relatiivipronominia vad käytetään silloin, kun korrelaattina on allt. Jos vad-pronomini on relatiivisen sivulauseen subjektina, sen jälkeen tulee som-pronomini. 

Vårdpersonalen måste göra allt vad som står i vårdplanen.

Hoitohenkilöstön pitää tehdä kaikki mikähoitosuunnitelmassa on.

Sjuksköterskan måste göra allt vad läkaren ordinerar

Sairaanhoitaja tekee kaiken minkä lääkäri määrää. 

 

Indefiniittipronominit

Indefiniittipronominit ovat epämääräisiä pronomineja, jotka eivät viittaa mihinkään tunnettuun tai yksilöityyn asiaan. Ruotsin kielen yleisimmät indefiniittipronominit ovat:

någon, något, några

ingen, inget, inga

den ena – den andra

några – andra

annan, annat, andra

var och en / vart och ett, varje

många

alla

hela

vilkendera / vilketdera

båda

man

joku, jotkut

ei kukaan, ei ketkään

toinen – toinen

toiset – toiset

toinen, toiset

jokainen

monet

kaikki

koko

kumpi

molemmat

passiivilauseen muodollinen subjekti, jota ei suomenneta

 

Någon, ingen, annan

Pronominit någon, ingen ja annan taipuvat pääsanansa suvun (en / ett) ja luvun (yksikkö / monikko) mukaan. Näiden pronominien jälkeen sekä adjektiivi että substantiivi ovat epämääräisessä muodossa.

Alla måste ha någon yrkesmässig utbilning för att få en arbetsplats.

Kaikilla täytyy olla jokin ammatillinen tutkintosaadakseen työpaikan.

Om unga har ingen yrkesmässig utbildning är det svårt att hitta jobb.

Jos nuorilla ei ole ammatillista koulutusta, on vaikea löytää työtä.

Några studenter har en utbildning men de vill ytterligare ha en annan yrkesmässig examenvid ett annat lärosäte.

Joillakin opiskelijoilla on koulutus, mutta he haluavat lisäksi toisen ammatillisen tutkinnonjostakin toisesta oppilaitoksesta.

 

Hela, båda, vilkendera / vilketdera

Pronominit hela, båda sekä vilkendera / vilketdera saavat aina määräisen muodon substantiivista.

Om jag får sommarjobb på rehabiliteringssjukhus jobbar jag hela sommaren där. 

Jos saan kesätyötä kuntoutussairaalasta, työskentelen koko kesän siellä. 

Ska du jobba hela den långa sommaren?

Aiotko tehdä työtä koko pitkän kesän?

På vilkendera avdelningen ska du jobba? 

Kummalla osastolla sinä aiot työskennellä?

Jag ska jobba på polikliniken eftersom bådavårdavdelningarna stängs på sommaren.

Työskentelen poliklinikalla, koska molemmathoito-osastot suljetaan kesällä.

 

Man

Man-pronominia käytetään passiivilauseen subjektina. 

När kan man börja jobba som barnmorska?

Milloin voi alkaa työskennellä kätilönä?

 

Refleksiivipronominit

Refleksiivipronominia käytetään silloin, kun tekeminen kohdistuu tekijään itseensä eli se viittaa aina lauseen subjektiin eli tekijään. Ruotsin kielen refleksiivipronominit taipuvat eri persoonamuodoissa seuraavasti:

jag -  mig

du – dig

han / hon – sig

vi – oss

ni - er

de – sig

 

Verbit, joihin liittyy refleksiivipronomini, ovat refleksiiviverbejä: 

tvätta sig

raka sig

klä på sig

klä av sig

röra sig

sätta sig

lägga sig

klara sig

lära sig

bete sig

peseytyä

ajaa partansa

pukeutua

riisuutua

liikkua

istuutua

mennä nukkumaan

selviytyä

oppia

käyttäytyä

 

Jag tvättar mig.

Du tvättar dig.

Han/hon tvättar sig.

Vi tvättar oss.

Ni tvättar er.

De tvättar sig.

Minä peseydyn.

Sitä peseydyt.

Hän peseytyy.

Me peseydymme.

Te peseydytte.

He peseytyvät.

För att kunna klara sig självständigt måste mormor kunna tvätta sigklä på och av sigoch röra sig.

Pystyäkseen selviytymään itsenäisesti, isoäidintäytyy pystyä peseytymäänpukeutumaan, riisuutumaan ja liikkumaan.

 

Resiprookkipronomini

Ruotsin kielen resiprookkipronomini on varandra (toisensa). Se viittaa monikossa olevaan subjektiin. 

Kände ni varandra innan ni kom till skolan?

Tunsitteko toisianne ennen kuin tulitte kouluun?

 

Konjunktiot

 

Ruotsin kielen tärkeimmät konjunktiot ovat:

 

att

että

då (eftersom)

koska

när

kun

om

jos

fast

vaikka

där

jossa

dit

jonne

 

Esimerkkejä:

·         Eftersom det inte fanns arbete hemma flyttade många.

·         När du fyller aderton, blir du myndig. Sedan Stig hade blivit student började han studera medicin.

·         Fast trafikljusen inte fungerade hände det inga olyckor.

Lauseessa, johon kuuluu sekä liikkuva määre että inte-sana, kieltosana tulee lähimmäksi predikaatin eteen. Han påstår, att han egentligen inte förstår vad det betyder.

 

Rinnastuskonjunktiot

Rinnastuskonjunktiot yhdistävät samanlaisia lauseenjäseniä tai samanlaisia lauseita. Yleensä ne yhdistävät päälauseita ja silloin niiden jälkeen on päälauseen sanajärjestys: Jag måste gå ut nu, men jag är inte borta länge. Jag måste sätta mig, för jag orkar inte stå.

Men, för

sillä

och, eller, utan

vaan

både - och

sekä-että

antingen - eller

joko-tai

varken - eller

ei-eikä

Kanske-sanan jälkeen voit käyttää sekä suoraa että käänteistä sanajärjestystä.

Joskus rinnastuskonjunktiot yhdistävät sivulauseita ja silloin tarvitaan sivulauseen sanajärjestys: Han sade att han var sjuk och (att han) inte kunde komma till provet.

 

Passiivi

S-passiivia käytetään lyhyytensä vuoksi ohjeissa, määräyksissä ym. Ärterna sätts i hett vatten och kokas i tio minuter. Tyyliltään tämä on lähinnä ylätyylinen, mutta sopii kohtuullisesti käytettynä myös esimerkiksi abin aineeseen.

Bli-passiivi on taitavan kirjoittajan hallinnassa erinomainen vapaamman tyylin passiivi. Se ilmaisee tapahtumista kun taas vara-passiivi ilmaisee tilaa tapahtuman jälkeen.

Esimerkiksi:

·         Den unga killen blev slagen i ansiktet.
Näet sielusi silmillä tapahtuman.

·         Golvet är tvättat.
Näet tapahtuman lopputuloksen.

"Dörrarna var varit stängda hela dagen" kertoo, että ovet ovat olleet suljettuina koko päivän. Jos taas sanot "Dörrarna har blivit stängda" (Ovet on suljettu), ajattelet sulkemistapahtumaa, vaikka et ilmaise kuka sulkemisen on tehnyt. Sekä bli- että vara-passiivin kanssa voidaan käyttää ns. modaalisia apuverbejä esim seuraavasti: Dörren ska vara stängd. (Oven pitää olla suljettuna). Dörren borde ha varit stängd. (Oven pitäisi olla suljettuna).

Bli- ja vara-passiiveissa kannattaa olla todella huolellinen partisiipin perfektin muodoissa.

Passiiville on myös vastine man-sana. Kun käytät man-sanaa, ole johdonmukainen. Älä vaihda sitä kesken kaiken englanninmalliseen du-sanaan.

Partisiipin preesens ja perfekti

Partisiipin preesensiä käytetään usein adjektiivin tavoin ja silloin sen suomenkielisen vastineen tunnuksena on -va/-vä. Esimerkiksi sovande= nukkuvaleende = hymyile.

Näitä muotoja on sikäli helppo käyttää, että ne eivät taivu suvun ja luvun mukaan vaan ovat taipumattomia esim. ett sovande barn, många lekande flickor.

Komparatiivi ja superlatiivi muodostetaan sanoilla mera ja mestMin pappa är mera förstående än min mamma.

Partisiipin preesensillä ilmaistaan myös tekemisen tapaa tai tilaa: Han kom springande till mötet. Vi blev stående när han kom.

Partisiipin perfektin suomenkielisen vastineen tunnus on -ttu/-tty tai -nut/-nyt. Partisiin perfektiä käytetään myös usein adjektiivina, joka taipuu pääsanansa mukaan.

Esimerkiksi:

·         Bilen stod tvättad på gården.

·         Den tvättade bilen var inte min.

·         Huset är skyddat av ett staket.

·         Min nyköpta jacka var smutsig.

·         Vi blev alla förkylda efter festen.

 

Partisiipin perfektiä käytetään myös bli- ja vara-passiivin muodostamisessa.

Esimerkiksi:

·         Hans bil blev stulen.

·         Vi har blivit bjudna på en underbar måltid.

·         Vilket material är bordet gjort av?

·         Dörren är stängd.

Sanaparit

både - och tai såval - som

sekä - että

varken - eller

ei - eikä

antingen - eller

joko - tai

än - än

milloin - milloin

ju - desto

sitä - mitä

Esimerkiksi:

·         Hon är både hjälpsam och trevlig.

·         De kan både sjunga och dansa.

·         Såväl gamla som unga tycker om hans musik.

·         Han kan varken sjunga eller spela gitarr.

·         Varken i sin ungdom eller nu ville han plugga.

·         Han antingen ljuger eller talar sanning.

·         Antingen du eller jag måste göra det.

·         Än skrattade än grät hon.

·         Ju mera du äter, desto tjockare blir du.

 

Som ja vilken

Som ("joka") on tavallisin relatiivipronomini. Se käy melkein aina.

Pojken, som står där är min vän Kalle. Landet, som vann mest guldmedaljer, var inte Norge. Skidlöpare, som använde doping, blev fast.

Jos tarvitset prepositiota som-sanan yhteyteen, siirrä sen lauseen loppuun:
Matcherna, som jag tittade på, var spännande.

Vilken, vilket, vilka kuuluvat vähän juhlavampaan kieleen ja ovat hankalampia käyttää, sillä ne pitää taivuttaa korrelaatin muodon mukaisesti.

·         Pojken, vilken står där, är min vän Kalle.

·         Landet, vilket vann mest guldmedaljer…

·         Skidlöpare, vilka använde doping….

Mutta: Matcherna, på vilka jag tittade, var spännande.

Yksi tapaus, jolloin vilket on lähes pakollinen, on, jos korrelaattina on koko lause:
Många skidlöpare åkte fast för doping, vilket var tråkigt.

 

Klikkaa tästä RedFox sanakirjaan

 

 

Lukusanoja

 

Seuraavassa on tyypillisimpiä lukuja peruslukuina, järjestyslukuina ja substantivoituina. Järjestyslukua ennen tulee aina den tai det.

 

 

perusluku

järjestysluku

substantivoitu

0

noll

   

1

en / ett

första / 1:a

en etta 1

2

två

andra / 2:a

en tvåa 1

3

tre

tredje / 3:e

en trea 1

4

fyra

fjärde / 4:e

en fyra 1

5

fem

femte / 5:e

en femma 1

6

sex

sjätte

en sexa 1

7

sju

sjunde

en sjua 1

8

åtta

åttonde

en åtta 1

9

nio

nionde

en nia 1

10

tio

tionde

en tia 1

11

elva

elfte

 

12

tolv

tolfte

 

13

tretton

trettonde

 

14

fjorton

fjortonde

 

15

femton

femtonde

 

16

sexton

sextonde

 

17

sjutton

sjuttonde

 

18

arton / aderton

artonde / adertonde

 

19

nitton

nittonde

 

20

tjugo

tjugonde

 

21

tjugoen / tjugoett

tjugoförsta

 

22

tjugotvå

tjugoandra

 

23

tjugotre

tjugotredje

 

30

trettio

trettionde

 

40

fyrtio

fyrtionde

 

50

femtio

femtionde

 

60

sextio

sextionde

 

70

sjuttio

sjuttionde

 

80

åttio

åttionde

 

90

nittio

nittionde

 

100

(ett) hundra

hundrade

 

111

hundraelva

hundraelfte

 

123

hundratjugotre

hundratjugotredje

 

200

tvåhundra

tvåhundrade

 

1000

(ett) tusen

tusende

 

10000

tiotusen

tiotusende

 

100000

hundratusen

hundratusende

 

1000000

en miljon

miljonte

 

1000000000

en miljard

miljarde

 

 

Jag har en syster och tre bröder.

Minulla on yksi sisko ja kolme veljeä.

 

Lukusanan kaksi ja sitä suuremman luvun jälkeinen substantiivi on monikossa. 

Hurdant var det första studieåret?

Millainen ensimmäinen opiskeluvuosi oli?

 

Järjestysluvun jälkeen sekä substantiivi että sitä edeltävä adjektiivi on määräisessä muodossa.

 

Kellonajat

Vad är klockan? Klockan är:

8

åtta

kahdeksan

8:00

åtta noll noll

kahdeksan nolla nolla 

8:15

kvart över åtta

vartin yli kahdeksan

8:15

åtta och femton

kahdeksan viisitoista

8:30

halv nio

puoli yhdeksän

8:30

åtta och trettio

kahdeksan kolmekymmentä

8:45

kvart i nio

varttia vaille yhdeksän

8:45

åtta och fyrtiofem

kahdeksan neljäkymmentäviisi

 

Vilken dag är det idag?

Det är lördag, den 13 april 2013. (den trettonde april tjugohundra tretton)

On lauantai, 13. huhtikuuta 2013

 

Var bor du? 

Jag bor på Majistersvägen 2 A 6. Jag har en tvåa. Jag bor en trappa upp.

Asun Maisterintie 4 A 3:ssa. Minulla on kaksio. Asun toisessa kerroksessa.

 

När är du född?

Jag är född den 20 juni 1984. Jag är född den tjogonde i sjätte 1984.

Olen syntynyt 20. kesäkuuta 1984. Olen syntynyt kahdeskymmenes kuudetta 1984.

 

Epäsäännölliset verbit

 

be (bedja)

 ber (beder)

 bad

 bett (bedit)

 (pyytää, rukoilla)

binda

 binder

 band

 bundit

 (sitoa)

bita

 biter

 bet

 bitit

 (purra)

bjuda

 bjuder

 bjöd

 bjudit

 (tarjota)

bli (bliva)

 blir (bliver)

 blev

 blivit

 (tulla joksikin)

brinna

 brinner

 brann

 brunnit

 (palaa)

brista

 brister

 brast

 brustit

 (murtua, katketa, särkyä, puuttua)

bryta

 bryter

 bröt

 brutit

 (murtaa, katkaista)

bära

 bär

 bar

 burit

 (kantaa)

böra

 bör

 borde

 bort

 (pitää, tulee tehdä jtk.)

dra (draga)

 drar (drager)

 drog

 dragit

 (vetää)

dricka

 dricker

 drack

 druckit

 (juoda)

driva

 driver

 drev

 drivit 

 (viedä, kuljettaa, ajaa)

duga

 duger

 dög

 dugt 

 (kelvata)

 dör

 dog

 dött 

 (kuolla)

dölja

 döljer

 dolde

 dolt 

 (kätkeä)

erfara

 erfar

 erfor

 erfarit 

 (kokea, saada)

ersätta

 ersätter

 ersatte

 ersatt 

 (korvata)

falla

 faller

 föll

 fallit 

 (pudota, kaatua)

fara

 far

 for

 farit 

 (matkustaa, ajaa)

finna

 finner

 fann

 funnit 

 (löytää)

finnas

 finns

 fanns

 funnits 

 (olla olemassa)

flyga

 flyger

 flög

 flugit 

 (lentää)

flyta

 flyter

 flöt

 flutit 

 (virrata, kellua)

frysa

 fryser

 frös

 frusit 

 (palella, jäätyä)

 får

 fick

 fått 

 (saada)

förstå

 förstår

 förstod

 förstått 

 (ymmärtää)

försvinna

 -vinner

 -vann

 -vunnit 

 (kadota)

ge (giva)

 ger (giver)

 gav

 givit/gett 

 (antaa)

glida

 glider

 gled

 glidit 

 (liukua)

glädja

 gläder

 gladde

 glatt 

 (ilahduttaa)

gnida

 gnider

 gned

 gnidit 

 (hangata)

gripa

 griper

 grep

 gripit 

 (tarttua)

gråta

 gråter

 grät

 gråtit 

 (itkeä)

 går

 gick

 gått 

 (mennä, kävellä, kulkea)

göra

 gör

 gjorde

 gjort 

 (tehdä)

ha (hava)

 har (haver)

 hade

 haft 

 (olla jollakulla, omistaa)

heta

 heter

 hette

 hetat 

 (olla nimeltään)

hinna

 hinner

 hann

 hunnit 

 (ehtiä)

hugga

 hugger

 högg

 huggit 

 (hakata, iskeä)

hålla

 håller

 höll

 hållit 

 (pitää esitelmä/puhe tms.)

kliva

 kliver

 klev

 klivit 

 (astua, harppoa)

klyva

 klyver

 klöv

 kluvit 

 (halkoa)

knyta

 knyter

 knöt

 knutit 

 (solmia)

komma

 kommer

 kom

 kommit 

 (tulla)

krypa

 kryper

 kröp

 krupit 

 (ryömiä)

kunna

 kan

 kunde

 kunnat 

 (voida, osata, kyetä)

le

 ler

 log

 lett 

 (hymyillä)

lida

 lider

 led

 lidit 

 (kärsiä)

ligga

 ligger

 låg

 legat 

 (maata, sijaita)

ljuga

 ljuger

 ljög

 ljugit 

 (valehdella)

låta

 låter

 lät

 låtit 

 (antaa, sallia, kuulostaa)

lägga

 lägger

 lade

 lagt 

 (asettaa, laittaa, panna)

njuta

 njuter

 njöt

 njutit 

 (nauttia)

rida

 rider

 red

 ridit 

 (ratsastaa)

rinna

 rinner

 rann

 runnit 

 (virrata, valua)

riva

 river

 rev

 rivit 

 (repiä)

se

 ser

 såg

 sett 

 (nähdä)

sitta

 sitter

 satt

 suttit 

 (istua)

sjunga

 sjunger

 sjöng

 sjungit 

 (laulaa)

sjunka

 sjunker

 sjönk

 sjunkit 

 (vajota, upota)

skina

 skiner

 sken

 skinit 

 (paistaa)

skjuta

 skjuter

 sköt

 skjutit 

 (ampua, työntää)

skrida

 skrider

 skred

 skridit 

 (astua)

skrika

 skriker

 skrek

 skrikit 

 (kirkua)

skriva

 skriver

 skrev

 skrivit 

 (kirjoittaa)

skryta

 skryter

 skröt

 skrutit 

 (kehua)

skära

 skär

 skar

 skurit 

 (leikata)

slippa

 slipper

 slapp

 sluppit 

 (päästä, välttyä jltak.)

slita

 sliter

 slet

 slitit 

 (raataa, repiä, kuluttaa)

sluta

 sluter

 slöt

 slutit 

 (sulkea) vrt.

sluta

 slutar

 slutade

 slutat 

 (lakata, lopettaa)

slå (slåga)

 slår (slåger)

 slog

 slagit 

 (lyödä)

slåss (slågas)

 slåss (slågs)

 slogs

 slagis 

 (tapella)

smyga

 smyger

 smög

 smugit 

 (hiipiä)

snyta

 snyter

 snöt

 snutit 

 (niistää)

sova

 sover

 sov

 sovit 

 (nukkua)

spricka

 spricker

 sprack

 spruckit 

 (haljeta, puhjeta, revetä)

sprida

 sprider

 spred

 spridit 

 (levittää)

springa

 springer

 sprang

 sprungit 

 (juosta)

sticka

 sticker

 stack

 stuckit 

 (pistää, häipyä)

stiga

 stiger

 steg

 stigit 

 (nousta, astua)

stjäla

 stjäl

 stal

 stulit 

 (varastaa)

strida

 strider

 stred

 stridit 

 (taistella)

stryka

 stryker

 strök

 strukit 

 (silittää)

stå

 står

 stod

 stått 

 (seisoa)

suga

 suger

 sög

 sugit 

 (imeä)

supa

 super

 söp

 supit 

 (juopotella, ryypätä)

svida

 svider

 sved

 svidit 

 (kirvellä)

svika

 sviker

 svek

 svikit 

 (pettäminen, velvollisuuden pettäminen, vrt. bedra = erehdyttää pettää)

svälta

 svälter

 svalt

 svultit 

 (nähdä nälkää)

svära

 svär

 svor

 svurit 

 (kirota)

säga

 säger

 sade

 sagt 

 (sanoa)

sälja

 säljer

 sålde

 sålt 

 (myydä)

sätta

 sätter

 satte

 satt 

 (panna, asettaa)

ta (taga)

 tar (tager)

 tog

 tagit 

 (ottaa)

tiga

 tiger

 teg

 tigit 

 (vaieta)

töras

 törs

 tordes

 torts 

 (rohjeta, vrt. våga = uskaltaa)

vara

 är

 var

 varit 

 (olla)

veta

 vet

 visste

 vetat 

 (tietää)

vika

 viker

 vek

 vikit 

 (taittaa)

vilja

 vill

 ville

 velat 

 (haluta, tahtoa)

vinna

 vinner

 vann

 vunnit 

 (voittaa)

vrida

 vrider

 vred

 vridit 

 ( kiertää jotakin)

välja

 väljer

 valde

 valt 

 (valita)

vänja

 vänjer

 vande

 vant 

 (totuttaa)

äta

 äter

 åt

 ätit 

 (syödä)

 

Verbejä, joilla on sekä heikko, että vahva taivutus:

 

begrava

 begraver

 begravde/begrov

 begravt/begravit

gala

 gal

 galde/gol

 galt/galit

sluta

 slutar/sluter

 slutade/slöt

 slutat/slutit

sticka

 stickar/sticker

 stickade/stack

 stickat/stuckit

tvinga

 tvingar/tvinger

 tvingade/tvang

 tvingat/tvungit

 

Ajanmääreitä

 

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

på lördag(en)

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

lauantai

sunnuntai

lauantaina

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

augusti

september

oktober

november

december

tammikuu

helmikuu

maaliskuu

huhtikuu

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

elokuu

syyskuu

lokakuu

marraskuu

joulukuu

vår

sommar

höst

vinter

kevät

kesä

syksy

talvi

på morgonen

på förmiddagen

mitt på dagen

på dagen

på eftermiddagen

på kvällen

på natten

i dag

i kväll

i natt

i morgon

i övermorgon

i går

i förrgår

i år

i fjol

för en vecka sedan

om en vecka

aamulla

aamupäivällä

keskipäivällä

päivällä

iltapäivällä

illalla

yöllä

tänään

tänä iltana

viime yönä, tänä yönä

huomenna

ylihuomenna

eilen

toissapäivänä

tänä vuonna

viime vuonna

viikko sitten

viikon kuluttua

 

Huudahduksia

 

Aj 

 Ai

Adjö 

 Hyvästi

Ah 

 Auh

Blablabla 

 Blablablabla

Bravo 

 Hyvä

Bä 

 Mää mää (mitä lammas sanoo)

Eh 

 Öh

Farväl 

 Hyvästi

Fy 

 Yäk

Förlåt 

 Anteeksi

Haha 

 Hah hah

Halt 

 Pysähdy

Hehe 

 Heh heh

Hej 

 Hei, moi

Heja 

 Mene

Hejdå 

 Hei, hei

Hihi 

 Hih hih

Hmm 

 Hmm

Hohoho 

 Ho ho ho

Hurra 

 Hurraa

Hördu 

 Kuuletko

Hörru 

 Hei, sinä!

Ih 

 Eeek!

Ja 

 Kyllä

Jaha 

 Aha

Jo 

 Kyllä (vastauksessa negatiiviseen kysymykseen)

Kvitt 

 Piip

Mjau 

 Miaau (kissa)

Mu 

 Muu (lehmä)

Mums 

 maiskutus

Nej 

 Ei!

Nöff 

 Röh (sika)

 O

Oh 

 Voi

Oj 

 Hups

Pang 

 Pang tai bang

Pip 

 piip

Ptro 

 ptruu (ratsastaessa hevoselle)

Skål 

 kippis

Stopp 

 Seis!

Tack 

 kiitos

Tackar 

 kiitti

Tut 

 Tööt

Tja 

 Terve/Hei

Ursäkta 

 Anteeksi

Usch 

 Iik!

Vad 

 Mitä?

Var så god 

 Ole hyvä

Var så goda 

 Olkaa hyvät

Voff 

 Vuff (koira)

 

 

Kielioppitermejä

 

Sanaluokat

Substantiivit ovat esineiden, asioiden tai yksilöiden nimiä. 

Adjektiivit ilmaisevat asian tai esineen laatua. Ne vastaavat kysymykseen millainen jokin on.

Pronominit ovat asemosanoja. Niitä käytetään substantiivin ja adjektiivin asemasta. 

Numeraalit ilmaisevat lukua ja määrää. Ne jaetaan peruslukuihin ja järjestyslukuihin.

Verbit ovat teonsanoja. Ne ilmaisevat tekemistä, tapahtumista ja olemista.

Partikkelit ovat apusanoja, jotka eivät kuulu muihin sanaluokkiin. Partikkeleita ovat alistus- ja rinnastuskonjunktiot sekä prepositiot.

 

Lausetaso

Subjekti on lauseen pääjäsen predikaatin ohella. Subjekti ilmaisee tekijän. Lause rakentuu subjektin ja predikaatin ympärille. Sanaluokista substantiivi, adjektiivi, pronomini tai numeraali voi olla lauseen subjektina. Subjekti saadaan selville kysymällä "kuka tekee?""mikä tekee?", "ketkä tekevät?""mitkä tekevät?""kuka on?" tai "mikä on?".

Predikaatti on lauseen ydin, johon muut lauseenjäsenet liittyvät. Lauseessa on vain yksi predikaatti. Sanaluokista ainoastaan verbi voi olla lauseen predikaattina. Predikaatti saadaan selville kysymällä "mitä tekee?"  

Objekti on lauseen lisäjäsen. Se ilmoittaa predikaattiverbin tekemisen kohteen. Sanaluokista substantiivi, adjektiivi, pronomini tai numeraali voi olla lauseen objektina.

Predikatiivi on lauseen lisäjäsen, joka liittyy olla - tai tulla joksikin – verbeihin. Predikatiivi kertoo mikä tai millainen subjekti on. Sanaluokista substantiivi, adjektiivi, pronomini tai numeraali voi olla lauseen predikatiivina.

Tavan adverbiaali kuvaa tapaa, miten jotakin tehdään. Se vastaa kysymykseen "miten?" tai "millä tavoin?"

Paikan adverbiaali ilmaisee paikan, missä jotakin tehdään.  

Ajan adverbiaali ilmaisee, milloin jotakin tehdään.                

Adjektiiviattribuutti on substantiivin edessä oleva adjektiivi. Se kuvaa, millainen substantiivi on.

 

Ruotsin kielioppi

Ruotsin kieliopin ovat koostaneet RedFoxin kieliammattilaiset. Tarkoituksena on että käyttäjä löytää helposti tiedot vaikkapa ruotsin sanajärjestyksestä, ruotsin verbien taivutuksesta sekä ruotsin epäsäännölliset verbit.

 

Klikkaa tästä RedFox sanakirjaan