sv_SE

Introduktion

 

Tyska (på tyska: deutsche Sprache, Deutsch) är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med näst efter engelskan flest talare i världen. Det förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska, som dock tidigare var att betrakta som egna språk), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar, men i andra sammanhang förändrat sig längre från urgemanskan än många andra språk bland annat genom en ljudskridning där p blivit f, (svensk skepp, engelska ship, tyska schiff) t blivit s/z (svenska tid, engelska time och tyska zeit och svenska äta, engelska eat och tyska essen) och k blivit ch (svenska språk, engelska (ordet speak i annan betydelse idag), tyska sprache). Lågtyskan har inte genomgått denna förändring.

 

Språktypologi

 

Tyska språket är ett flekterande språk, det vill säga att grammatiska relationer mellan ord huvudsakligen uttrycks med hjälp av affix och delvis genom böjning av ordroten. I flekterande språk tillåts vanligen en större frihet i ordföljd än vad icke-flekterande språk har. Jämför till exempel:

 • „Der Junge hat seinem Bruder die CD mitgebracht." (Regelbunden och omarkerad ordföljd vid tvåobjektsverb, personobjektet i dativ som första objekt och sakobjektet i ackusativ som andra objekt).
 • „Der Junge hat die CD seinem Bruder mitgebracht." (Markerad ordföljd som framhäver personobjektet i dativ och innebär att det var just brodern och ingen annan som skulle få CD:n. I svenskan används i samma syfte ofta s.k. emfatisk utbrytning).
 • Pojken har tagit med CD:n till sin bror.

Det böjda verbet (huvudverbet) kan placeras i första (befallningar, enkla frågesatser), andra (påståendesatser, frågeordsfrågor) eller sista (bisatser) position i meningen:

 • „Bring mir die CD mit!" - Ta med CD:n till mig!
 • „Bringst du mir die CD mit?" - Tar du med CD:n till mig?
 • „Ich bringe dir die CD mit!" - Jag tar med CD:n till dig.
 • „Wer bringt mir die CD mit?" - Vem tar med CD:n till mig?
 • „...weil ich dir die CD mitbringe." - ...eftersom jag tar med CD:n till dig.

Förutom vad gäller placeringen av det böjda verbet i bisatser överensstämmer placeringen i allt väsentligt med svenskans grammatik. Tyskan har artiklar. I tyska placeras adpositioner (det vill säga prepositioner) och adjektiv före det substantiv dessa bestämmer. Det finns fyra kasus och två numerus. Substantiven kategoriseras i tre genus - maskulinum, femininum och neutrum. Artiklar och adjektiv tar olika form beroende på genus (och kasus) hos det substantiv de bestämmer. Det deiktiska systemet är treställigt (hier här - da där – dort där borta). Tyskan innehåller en stor mängd modala partiklar (halt, eben, eh). Karakteristiskt för tyskan är också den stora lätthet med vilken sammansatta ord bildas - (Haus+tür, Kegel+form, Wiki+text, Weihnacht-s-+baum+verkäufer+gehilfe).

 

Nominella uttryck

 

Nominella uttryck är ord och fraser som refererar eller beskriver saker, föremål och individer.

 

Morfologiska kategorier

Nominella uttryck i tyska böjs i numerus, kasus och genus.

 

Numerus

Substantiv, adjektiv, artiklar och pronomen böjs i singular och plural. Rester av den indoeuropeiska dualformen finns stelnad i formerna (zween, zwo, zwei) för två, men även dessa är idag att betrakta som ålderdomliga. Dualformer finns dock bevarade i bayerska dialekter.

 

Kasus

Tyskans substantiv böjs i fyra kasus. Vilket kasus (böjningsform) som kommer till användning beror på substantivets aktuella funktion som satsdel. Subjektet står i nominativ, ackusativobjekt i ackusativ och dativobjekt i dativ. Dessutom styrs kasus på ett karakteristiskt sätt av ett stort antal prepositioner. En undergrupp av dessa kan styra antingen ackusativ eller dativ (förenklat uttryckt) beroende på om prepositionen tillsammans med ett verb uttrycker riktning eller plats.

 

Genus

Tyskan har tre genus: maskulinum, femininum och neutrum.

 

Vanliga genusregler

Här följer några vanliga regler som bestämmer vilket genus ett substantiv har.

Substantiv (maskulinum)

 • Levande varelser av manligt kön
  • der Mann - mannen
  • der Vater - fadern
  • der Sohn - sonen

Årstider, månader, dagar, delar av dagen

 • der Winter - vintern
 • der Dezember - månaden december
 • der Montag - måndagen
 • der Vormittag - förmiddagen

Men:

 • die Woche - veckan
 • die Nacht - natten

Substantiv (neutrum)

 • Substantiverade infinitiver blir neutrala. Exempelvis "das Essen" (maten) från verbet "essen" (äta), das Lächeln (leendet) från verbet "lächeln".
 • Ord som slutar på -chen och -lein, dvs diminutiv, exempelvis "das Mädchen", "das Fräulein". Alla substantiv kan förses med diminutivändelse och används särskilt i emotionellt färgat språk.

Det används oftast när man talar till små barn eller någon man älskar: "Kläuschen", "Schätzchen", "das Büchlein", "ein Püppchen". I dialekterna förekommer många olika diminutivändelser.

Substantiv (femininum)

 • Levande varelser av kvinnligt kön
  • die Frau - kvinnan
  • die Mutter - modern
  • die Schwester - systern
  • die Tante - fastern/mostern
  • die Kuh - kon

Men:

 • das Mädchen - flickan
 • Många tvåstaviga ord som slutar på -e
  • die Blume - blomman
  • die Torte - tårtan
  • die Frage - frågan
  • die Fliege - flugan
  • die Wiese - ängen
  • die Platte - CD-skivan

Men:

 • der Name - namnet
 • der Junge - pojken
 • das Auge - ögat
 • Ord som slutar på -ei, -heit, -in, -keit, -schaft, -ung
  • die Partei - partiet
  • die Freiheit - friheten
  • die Freundlichkeit - vänligheten
  • die Lehrerin - läraren (kvinnlig, s.k. "moverad" ordform, dvs. genom tillägg av ändelsen -in bildas den feminina formen av ett ord som betecknar en maskulin levande varelse).
  • die Gemeinschaft - gemenskapen
  • die Fernbedienung - fjärrkontrollen

 

Böjningsmönster

Här är alla böjningarna av das Haus (huset).

 

 

Bestämd artikel

 

Obestämd artikel

Kasus

Singular

Plural

Singular

Nominativ

das Haus

die Häuser

ein Haus

Ackusativ

das Haus

die Häuser

ein Haus

Dativ

dem Haus(e)

den Häusern

einem Haus

Genitiv

des Hauses

der Häuser

eines Hauses

 

Ordklasser

De typer av ord som förekommer i nominella uttryck är substantiv, de adjektiv, artiklar och räkneord som bestämmer dessa samt olika typer av pronomen.

 

Artiklar

I tyskan finns två sorters artiklar: bestämda (definita) och obestämda (indefinita). Artiklarnas form bestäms av kasus, numerus och genus och de placeras före huvudordet.

 

Bestämd artikel

 

Maskulinum

Neutrum

Femininum

Plural (alla genus)

Nominativ

der

das

die

die

Ackusativ

den

das

die

die

Dativ

dem

dem

der

den(+n)

Genitiv

des

des

der

der

 

Bestämda artiklar

Exempel:

 • Das Krankenhaus(n) liegt an der Straße. - Sjukhuset ligger vid vägen.
 • Das Haus(n) ist grün. - Huset är grönt.

Precis som i svenska är gränsdragningen mellan den bestämda artikeln och de demonstrativa pronomenen (dies-, jen-) något vag. I tyska visar detta sig bland annat genom att dessa senare böjs på samma sätt som den bestämda artikeln. Även det relativa pronomenet (welch- vilken) följer samma böjningsmönster.

Obestämd artikel

 

Maskulinum

Neutrum

Femininum

Nominativ

ein

ein

eine

Ackusativ

einen

ein

eine

Dativ

einem

einem

einer

Genitiv

eines

eines

einer

 

Obestämda artiklar

Den allmänna obestämda artikeln är identisk i form med räkneordet för ett. Det finns ingen pluralform av denna.

Exempel:

 • Ein Krankenhaus(n) liegt an einer Straße. - Ett sjukhus ligger vid en väg.
 • Ein Haus(n) ist grün - Ett hus är grönt.

På samma sätt böjs den negativa obestämda artikeln (kein- ingen) samt även de possessiva pronomenen (mein-, dein-, sein-, ihr-, unser-, euer/eur-).

 

Substantiv

Ett substantiv i tyska är en av de tre grammatiska genuskategorierna maskulinum, femininum och neutrum, och böjs enligt ett av tre deklinationsmönster. Ett substantiv tillhör alltid samma genus och deklination oavsett böjningsform, men formens faktiska uttryck varierar med genus och deklination. Substantivets genus påverkar vilken form de artiklar, adjektiv och pronomen som bestämmer det får. Observera att grammatiskt kön (genus) inte alltid överensstämmer med naturligt kön (sexus). (Exempel: das Mädchen - flickan, är neutrum)

Pluralbildning: Plural bildas antingen genom att ett pluralsuffix fogas till singularformen, eller genom att singularformens vokal förändras - omljud (Umlaut), eller genom en kombination av dessa båda metoder. Förekommande pluralsuffix är -e, -en, -er, -s och nollsuffix. Omljud kan enbart kombineras med pluralsuffixen: -e, -er och nollsuffix.

Det finns inte någon generell regel för vilka substantiv som tar omljud i plural, men feminina substantiv med pluralsuffixet -e (med undantag för lånord) samt alla substantiv som bildar plural med hjälp av suffixet -er har i regel omljud.

 • "Der Mann" - "Die Männer"

Förekomst i singular och plural: Vissa substantiv finns enbart i singular och vissa enbart i plural:

 • "Das All", "Der Durst", "der Sand" (världsalltet, törst, sand)
 • "Die Kosten", "die Ferien" (kostnader, semester)

Detta är ett fenomen som inte är begränsat till tyska, men vilka ord som enbart är singulara och vilka som enbart är plurala är språkspecifikt.

I vissa fall sker en betydelseförskjutning när numerus ändras:

 • Wein (vin) - die Weine (vinsorter)

Ett fåtal ord har mer än en plural, vilka då skiljer sig betydelsemässigt åt. Till exempel:

 • Wort (ord) - Wörter (isolerade ord, till exempel "fem ord") - Worte (sammanhängande ord, som i 'hans sista ord')
 • Band - Bande (fjättrar, "band" i bildlig bemärkelse, till exempel "kärleksband") - Bänder (band)

Generella regler för substantivböjning:

 • Utifrån nominativ singular, genitiv singular och nominativ plural kan man härleda ett substantivs fulla böjningsmönster.
 • För feminina substantiv är alla singularformer identiska
 • Dativ plural av alla substantiv tar ändelsen -n, om de inte redan slutar på -n. Undantag är de substantiv (huvudsakligen lånord) som tar plural med hjälp av suffixet -s.
 • De flesta substantiv har samma form i ackusativ och dativ som i nominativ. En liten grupp av huvudsakligen maskulina substantiv, vilka kallas svaga substantiv tar ändelsen -n eller -en i alla kasus förutom nominativ.

Tyska deklinationer

 

Nominativ

Ackusativ

Dativ

Genitiv

der/das/die

die

den/das/die

die

dem/dem/der

den

des/des/der

der

-(e)s, -e

der Berg, des Berg(e)s, die Berge

Singular

-0-: Berg

-0-: Berg

-(e): Berg(e)

-(e)s: Berg(e)s

Plural

-e: Berge

-e: Berge

-en: Bergen

-e: Berge

-(e)s, -er

das Bild, des Bild(e)s, die Bilder

Singular

-0-: Bild

-0-: Bild

-(e): Bild(e)

-(e)s: Bild(e)s

Plural

-er: Bilder

-er: Bilder

-ern: Bildern

-er: Bilder

-(e)s, -en

der Staat, des Staat(e)s, die Staaten

Singular

-0-: Staat

-0-: Staat

-(e): Staat(e)

-(e)s: Staat(e)s

Plural

-en: Staaten

-en: Staaten

-en: Staaten

-en: Staaten

-s, -0-

der Fahrer, des Fahrers, die Fahrer

Singular

-0-: Fahrer

-0-: Fahrer

-0-: Fahrer

-s: Fahrers

Plural

-0-: Fahrer

-0-: Fahrer

-(n): Fahrer(n)

-0-: Fahrer

-s, -e

der Lehrling, des Lehrlings, die Lehrlinge

Singular

-0-: Lehrling

-0-: Lehrling

-0-: Lehrling

-s: Lehrlings

Plural

-e: Lehrlinge

-e: Lehrlinge

-en: Lehrlingen

-e: Lehrlinge

-s, -s

das Radio, des Radios, die Radios

Singular

-0-: Radio

-0-: Radio

-0-: Radio

-s: Radios

Plural

-s: Radios

-s: Radios

-s: Radios

-s: Radios

-en, -en

der Student, des Studenten, die Studenten

Singular

-0-: Student

-en: Studenten

-en: Studenten

-en: Studenten

Plural

-en: Studenten

-en: Studenten

-en: Studenten

-en: Studenten

-0-, -0-

die Mutter, der Mutter, die Mütter

Singular

-0-: Mutter

-0-: Mutter

-0-: Mutter

-0-: Mutter

Plural

-0-: Mütter

-0-: Mütter

-(n): Müttern

-0-: Mütter

-0-, -en

die Meinung, der Meinung, die Meinungen

Singular

-0-: Meinung

-0-: Meinung

-0-: Meinung

-0-: Meinung

Plural

-en: Meinungen

-en: Meinungen

-en: Meinungen

-en: Meinungen

-0-, -e

die Kraft, der Kraft, die Kräfte

Singular

-0-: Kraft

-0-: Kraft

-0-: Kraft

-0-: Kraft

Plural

-e: Kräfte

-e: Kräfte

-en: Kräften

-e: Kräfte

-0-, -s

die Gang, der Gang, die Gangs

Singular

-0-: Gang

-0-: Gang

-0-: Gang

-0-: Gang

Plural

-s: Gangs

-s: Gangs

-s: Gangs

-s: Gangs

-(e)ns, -(e)n

der Name, des Namens, die Namen

Singular

-0-: Name

-(e)n: Namen

-(e)n: Namen

-(e)ns: Namens

Plural

-(e)n: Namen

-(e)n: Namen

-(e)n: Namen

-(e)n: Namen

 

Pronomen

Ett pronomen är ett ord som huvudsakligen används som ställföreträdare för ett fullt substantiv. Pronomen böjs efter kasus, numerus och genus. I tyska finns personliga pronomen, reflexiva pronomen, reciproka pronomen, possessiva pronomen, demonstrativa pronomen, relativa pronomen, interrogativa pronomen och indefinita pronomen.

 

Personliga pronomen

Personliga pronomen

 

Singular

Plural

Första

Andra

Tredje

Första

Andra

Tredje

jag

du

han

hon

den/det

vi

ni

de

Nominativ

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Ackusativ

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

Dativ

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen

Genitiv

mein(er)

dein(er)

sein(er)

ihr(er)

sein(er)

unser

euer

ihrer

 

De personliga pronomenen indelas i första person (refererar till talaren), andra person (refererar till åhöraren) och tredje person (refererar till den/det omtalade).

 • "Ich rufe den Hund" - Jag ropar på hunden.
 • "Ich rufe ihn" - Jag ropar på den.

Förutom de pronomen som listas i tabellen finns även ett formellt och artigt Sie vilket böjs som sie. Observera att i tyska är Sie både formellt och artigt i motsats till det avståndskapande, formella, men inte särskilt artiga Ni i svenska som det ofta sammanblandas med. Det används vid tilltal av både en och flera personer.

 • "Ich grüße Sie" - Trevligt att träffas. (ordagrant: Jag hälsar er.)

Precis som i svenska kan första person plural ibland användas för att referera till andra person.

 • Wie geht es uns denn heute? - Och hur mår vi idag då?

 

Reflexiva pronomen

Reflexiva pronomen

 

Singular

Plural

Första

Andra

Tredje

Första

Andra

Tredje

mig

dig

sig

oss

er

sig

Nominativ

-

-

-

-

-

-

-

-

Ackusativ

mich

dich

sich

sich

sich

uns

euch

sich

Dativ

mir

dir

sich

sich

sich

uns

euch

sich

Genitiv

meiner

deiner

seiner

ihrer

seiner

unser

euer

ihrer

 

De reflexiva, eller tillbakasyftande, pronomenen är en undergrupp av de personliga pronomenen, och indelas liksom dessa i första, andra och tredje person singular och plural. Dessa är identiska med de personliga pronomenen i första och andra person, men skiljer sig åt i tredje person, där formen sich används i både singular och plural ackusativ och dativ.

De reflexiva pronomen används då en och samma person eller föremål fyller mer än en funktion i en och samma sats, till exempel är både subjekt och objekt. Då används de personliga pronomenen för subjektsrollen, och de reflexiva för andra roller i satsen. Därför har heller inte de reflexiva pronomenen någon nominativform, då de där ersätts av personliga pronomen.

"Sie denkt nur an sich." - Hon tänker bara på sig (själv).

"Er liebt sich" - Han älskar sig själv.

"Sie verstecken sich" - De gömmer sig.

 

Reciprokt pronomen

Precis som svenska så har även tyska ett reciprokt pronomen einander - varandra.

"Wir kennen einander" - Vi känner varandra.

När einander används som prepositionsobjekt, så skrivs det samman med prepositionen; till exempel miteinander, nebeneinander etc.

I tyska kan dessutom pluralformerna av de reflexiva pronomenen användas reciprokt, och kan då förstärkas med gegenseitig. Observera att gegenseitig enligt standardnormen inte kan användas för att förstärka einander.

 

Nominalfraser

En nominalfras i tyska består i allmänhet av de följande komponenterna i nedan given ordning:

artikel, [ räkneord ], [ adjektiv], [ substantiv ], [ genitivattribut ], [ adpositionsfras(er) ], [ relativsatser ] [ reflexiva pronomen ]

 • "Die dritte umwerfende Vorstellung des Schillerdramas in dieser Woche in Hamburg" - den tredje omvälvande uppsättningen av Schillers drama denna vecka i Hamburg

Naturligtvis är de flesta nominalfraser inte så här komplicerade; adjektiv, räkneord, genitivattribut, adpositionsfraser, relativsatser och emfatiska uttryck är alla valfria.

En nominalfras måste innehålla åtminstone ett av ett räkneord, ett adjektiv, ett pronomen eller ett substantiv. Den innehåller alltid en artikel, såvida huvudordet inte är ett obestämt pluralt substantiv, eller refererar till en oräknelig massa.

 • "Die Drei" - de tre av dem
 • "Der Große" - den långe mannen
 • "Der Mann" - mannen

Om substantivet är oräkneligt, förändras meningens betydelse om en artikel används.

 • "Ich kaufe billiges Bier" - Jag köper billig öl
 • "Ich kaufe ein billiges Bier" - Jag köper en billig öl(flaska)
 • "Ich habe Geld" - Jag har pengar
 • "Ich habe das Geld" - Jag har pengarna eller Jag har nog med pengar...

En nominalfras kan betraktas som en enhet. Den har kasus, numerus och genus. Kasus och numerus bestäms av kontexten, och genus av huvudordet.

Ordet "selbst" eller "selber" kan användas för att ge mer emfas till nominalfrasen, men detta blir alltmer ovanligt i talad tyska.

 • "Der Chef selbst hat ihn gefeuert" - chefen själv avskedade honom

 

Genitivattribut

En nominalfras kan innehålla en genitivfras för att till exempel uttrycka ägande. Detta genitivattribut är helt enkelt en annan nominalfras i genitiv som kan användas för att modifiera en nominalfras.

 • "Der Beruf des alten Mannes" - Den gamle mannens yrke
 • "Die Hütte des Häuptlings des Stammes" - Stammens hövdings hydda

Kommentar: Genitivfrasen har här en egen genitivfras. Detta är ovanligt i modern tyska, där man föredrar: "Die Hütte des Stammeshäuptlings" - Stamhövdingens hydda

I äldre tyska kunde genitivattributet vara ett pronomen i genitiv, men i modern tyska använder man hellre det motsvarande possessiva pronomenet.

Äldre: "Die Gnade seiner" - hans nåd (nåden hans)

Modern: "Seine Gnade" - hans nåd

 

Adpositionsfras

En nominalfras kan innehålla en eller flera adpositionsfraser. Dessa kan ses som en annan nominalfras som innehåller en pre- eller postposition.

 • "Eine Wolke am Himmel" - ett moln på himmeln
 • "Der Bundeskanzler während des Bürgerkriegs im Kongo" - Kanslern under inbördeskriget i Kongo - adpositionsfrasen innehåller en adpositionsfras
 • "Der Regen im Dschungel im Sommer" - regnet i djungeln under sommaren - flera på varandra följande adpositionsfraser
 • "Der Berg dort" - berget därborta

Det substantiv som ingår i adpositionsfrasen - adpositionsobjektet - står antingen i ackusativ, dativ eller genitiv. Man brukar säga tyska adpositionerna styr kasus. Med detta menar man att valet av kasus på substantivet i flera fall beror helt och hållet på adpositionen; efter vissa förekommer enbart ackusativ, efter andra enbart dativ och så vidare. En grupp varierar beroende på kontext, så att om adpositionsfrasen beskriver en rörelse eller handling inom ett givet, slutet område används dativ, medan om den beskriver en rörelse över en gräns så används ackusativ.

Till exempel:

 • "Ich schlafe in dem Haus." (dativ) - Jag sover i huset.
 • "Ich laufe in das Haus." (ackusativ) - Jag springer in i huset.
 • "Ich laufe in dem Haus." (dativ) - Jag springer (runt) i huset.

Observera att adpositioner inte alltid är lokativa, det vill säga har med plats eller läge att göra, utan kan också vara modala eller temporala (tidsrelaterade).

En adpositionsfras kan i satsen fungera antingen som en bestämning (adverbial) till ett verb eller adjektiv, eller som en bestämning (attribut) till en nominalfras.

 • "Ich gehe in das Haus" - Jag går in i huset.
 • "(Eis ist) während der Sommerzeit begehrt" - (Glass är) en mycket eftersökt vara under sommaren.

I vissa fall så dras adpositionen och substantivets artikel ihop (elideras), till exempel inte "*von dem Himmel" men istället "vom Himmel".

Översikt över adpositioner och kasus

Ackusativ

Dativ

Genitiv

Ackusativ/Dativ

durch genom

aus från/ut ur

während under

an vid/på

für för/till

außer förutom

trotz trots

auf

gegen mot

bei hos

anstatt istället för

hinter bakom

ohne utan

gegenüber motsats till

wegen på grund av

in i

um runt

mit med

 

neben bredvid

 

nach till/efter

 

über över

entlang längs (med)

seit sedan

 

unter under

bis till/tills

von av/från

 

vor framför

wider mot

zu till

 

zwischen mellan

 

Relativsats

Nominalfrasen innehåller ofta en eller flera relativsatser.

 

 

Verb

 

Enkla verb

Tyska verb består av en rot och suffixet "-en". I verb vars rötter slutar på "el" eller "er" tappar suffixet bokstaven "e".

 • "laufen" (att springa, gå)
 • "lächeln" (att le)
 • "meistern" (att mästra)

 

Odelbara prefix

Där finns vissa verb som börjar på permanenta prefix. Det vanligaste prefixen i tyska är "ver-", "ge-", "be-", "er-", "ent-", "auf-", "an-" och "zer-".

 • "brauchen", att behöva - "verbrauchen", att konsumera
 • "raten", att ge råd - "verraten", att förråda
 • "fallen", att falla - "gefallen" att vara nöjd
 • "hören", att höra - "gehören" att tillhöra
 • "brennen", att brinna (intransitiv) - "verbrennen", att brinna (transitiv), "att brinna helt"
 • "beginnen", att börja (ingen for utan prefix)

 

Löst sammansatta verb

Löst sammansatta verb består av en prefix (preposition) och ett verb, som sitter ihop i infinitiv.

 • anschauen, er schaut an, (att se)
 • anfangen, er fängt an (att börja)

 

Indikativ

Presens (Präsens)

ich

wohne

du

wohnst

er, es, sie

wohnt

wir

wohnen

ihr

wohnt

Sie, sie

wohnen

 

Futurum (Futur)

Futurum 1

ich

werde wohnen

du

wirst wohnen

er, es, sie

wird wohnen

wir

werden wohnen

ihr

werdet wohnen

Sie, sie

werden wohnen

 • werden + infinitiv

 

Futurum 2

ich

werde gewohnt haben

du

wirst gewohnt haben

er, es, sie

wird gewohnt haben

wir

werden gewohnt haben

ihr

werdet gewohnt haben

Sie, sie

werden gewohnt haben

 • werden + perfekt particip + haben

 

Imperfekt (Präteritum/Imperfekt) svaga verb

ich

wohnte

du

wohntest

er, es, sie

wohnte

wir

wohnten

ihr

wohntet

Sie, sie

wohnten

 

Perfekt (Perfekt)

ich

habe gewohnt

du

hast gewohnt

er, es, sie

hat gewohnt

wir

haben gewohnt

ihr

habt gewohnt

Sie, sie

haben gewohnt

 • haben + perfekt particip

 

Pluskvamperfekt (Plusquamperfekt)

ich

hatte gewohnt

du

hattest gewohnt

er, es, sie

hatte gewohnt

wir

hatten gewohnt

ihr

hattet gewohnt

Sie, sie

hatten gewohnt

 • haben (imperfekt) + perfekt particip

 

Konjunktiv

Presens (Konjunktiv I)

Presens konjunktiv bildas alltid, med undantag av verbet sein, av infinitivens stam och de ändelser som anges nedan:

ich

wohne

du

wohnest

er, es, sie

wohne

wir

wohnen

ihr

wohnet

Sie, sie

wohnen

 

Imperfekt (Konjunktiv II)

Denna form är identisk med imperfekt indikativ när det gäller svaga, regelbundna verb. I annat fall får verben, med imperfekt indikativ som utgångspunkt, omljud och ändelsen -e där så är möjligt.

ich

wäre

du

wär/e/st

er, es, sie

wäre

wir

wären

ihr

wär/e/t

Sie, sie

wären

 

Imperativ

(du)

Wohn

 

Wohnen wir

(ihr)

Wohnt

 

Wohnen Sie

 

Prepositioner

 

Ackusativ

...

Dativ

...

Genitiv

...

Ackusativ/Dativ

...

durch

genom

aus

av/från

während

under

an

für

för/till

außer

utan (med undantag)

trotz

trots

auf

gegen

mot

bei

på/bredvid

anstatt

istället för

hinter

bakom

ohne

utan

gegenüber

mittemot

wegen

in

i

um

mit

med

 

 

neben

bredvid

 

 

nach

till/mot

 

 

über

över

entlang

längs (med)

seit

sedan

 

 

unter

under

bis

till/tills

von

av

 

 

vor

framför

wider

mot

zu

till

 

 

zwischen

mellan

 

För att komma ihåg prepositionerna som styr ackusativ kan man använda "Blinka lilla stjärna" melodin – Durch, für, gegen, ohne, um.

 

Prepositioner som styr dativ

aus

av/från/ur

außer

utan(med undantag)

bei

på/bredvid

binnen

inom

gegenüber

motsats till

mit

med

nach

till/mot

nächst

näst/alldeles nära

 

tillika med/jämte

samt

jämte

seit

sedan

von

av

zu

till

 

Prepositioner som styr genitiv

Während, wegen, trotz, anstatt, anstelle, oberhalb, unterhalb, diesseits, jenseits, laut, längs, mangels. Denna grupp av prepositioner ökar fortfarande, framför allt i modern tysk sakprosa.

 

Prepositioner som styr både ackusativ och dativ

An

/vid/

auf

på, ovanpå

hinter

bakom

in

Inne i/In/

neben

bredvid

über

över/ovanför

unter

under

vor

framför

zwischen

mellan/i mellan

 

RiA och BeDa

RiA och BeDa är ett sätt att komma ihåg när det är ackusativ och när det är dativ.

 • RiA = Riktning + Ackusativ (När objektet är i rörelse. Till exempel: legen: Max legt das Buch auf den Tisch. Max lägger boken på bordet. )Man frågar: vart, varthän?
 • BeDa = Befintlighet + Dativ (När objektet är konkret. Till exempel: liegen: Das Buch liegt auf dem Tisch. Boken ligger på bordet.)Man frågar: var?

Det här kommer till nytta i Prepositioner som styr både ackusativ och dativ. Med det här knepet avgör man när prepositionerna styr ackusativ eller dativ när satsen innehåller ett rumsadverbial.

I verb med prepositionsobjekt måste preposition och rätt kasus läras in vid varje verb eftersom prepositionen då inte längre anger något läge i rummet utan har den grammatiska uppgiften att knyta objektet till verbet. RiA- och BeDa-regeln kan inte tillämpas i dessa fall.