Dataskyddsbeskrivning för Redfox service kundregister

Dataskyddsbeskrivning 1.4.2019

Kombinerat registerbeskrivnings- och informationsdokument
 

Den registeransvarige

Redfox Languages Oy
Yliopistonkatu 30
40100 Jyväskylä

FO-nummer: 2604482-9
Telefon +358 (0) 45 1781278

Registerärendenas handläggare

Webmaster Sven Gross
Telefon +358 (0) 45 1781278

 

Registrets namn

Redfox kundregister

 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i anslutning till hantering av beställningar, beviljande av kredit, fakturering, indrivning, kundkontakter, ärendehantering, kundförfrågningar, utveckling av tjänster, rapportering, marknadsföring och annan kundrelationshantering på Redfox.

 

Registrets datainnehåll

Kundens för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsetid eller personbeteckning, kön, modersmål, uppgifter om reklamtillstånd och -förbud, användarnamn och lösenord, alternativa leveransadresser, uppgifter om produktrecensioner, uppgifter för kundrelationshantering, tidigare kundrelationskommunikation samt uppgifter om beställningar och köpta produkter.

 

Regelmässiga uppgiftskällor

Kundens egna meddelanden och Redfox-nätbutiken beställningssystem. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES. Uppgifterna i kundregistret lämnas inte ut till tredje parter. Personuppgifterna översänds inte utanför EU eller EES, om det inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av uppgiftshanteringen.

 

Principerna för skyddet av registret

Kundregistret förvaras elektroniskt. Registret är ändamålsenligt skyddat från utomstående med hjälp av brandväggar och andra tekniska skyddsmetoder. Registret förvaras inte i form av pappersutskrift.
Endast vissa utnämnda personer med tystnadsplikt har rätt att använda och underhålla uppgifterna i registret. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord. Användarna har tystnadsplikt.

 

Rätt till insyn

Kunden har rätt att få insyn i vilka uppgifter som har registrerats om denne i registret.
Begäran om insyn ska undertecknas och skickas skriftligen till adressen:

Sven Gross
Redfox Languages Oy
Yliopistonkatu 30
40100 Jyväskylä

Begäran om insyn kan också framföras personligen på ovannämnda adress. När begäran om insyn framförs personligen ska kunden uppvisa identitetsbevis. En personligen framförd begäran ska bekräftas genom undertecknande av ett formulär för begäran om insyn.
Redfox Languages Oy svarar på begäran om insyn i registret skriftligen.
Om det finns fel i uppgifterna om kunden kan kunden lämna en begäran om rättelse av felen till den registeransvarige.

 

Övriga rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Kunden har rätt att förbjuda att uppgifter om kunden används för marknads- eller gallupundersökningar eller direktmarknadsföring genom att meddela detta till Redfox kundtjänst per telefon på +358 (0) 45 1781278, per brev till ovannämnda adress eller per e-post på kundbetjaning@redfoxlanguages.com. Redfox kunder kan beställa ett elektroniskt nyhetsbrev. Brevet avbeställs genom att meddela detta per e-post på support@redfoxlanguages.com.